آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی رانی ، شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیات وزیران در جلسه مورخ 10 / 8 / 1374 بنا به پیشنهاد شماره 1 / 3 / 34 / 84 مورخ 20 / 1 / 1374 وزارت کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی رانی ،  شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28 / 3 / 1359  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

توضیحات

آییننامه تمرکزامور مربوط به‌تاکسیرانی

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی رانی ، شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران
مصوب ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی آییننامه تمرکزامور مربوط به‌تاکسیرانی

هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.