آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۷ / ۱۰ / ۱۳۴۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ابلاغ : 5757 ر 7           شماره انتشار : ۶۰۷۴

تاریخ ابلاغ : 5 / 10/ 1344       تاریخ روزنامه رسمی : 7 / 10 / 1344

آئین نامه معاملات شهرداری تهران

مصوب 17 / 9 / 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی

توضیحات

آئیننامه معاملات شهرداری تهران

آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۷ / ۱۰ / ۱۳۴۴

فصل اول – حدود معاملات

ماده ۱- معاملات از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود:

اول – معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

دوم – معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد.

سوم – معاملات عمده که میزان آن از پانصد هزار ریال بیشتر خواهد بود.

ماده ۲-  در مورد معاملات جزئی متصدی خرید مکلف است بهای جنس یا اجرت کار و مورد معامله را به نحو ممکنه دست آورده.

پس از جلب موافقت کتبی رئیس کارپردازی با رعایت کامل صلاح و صرفه شهرداری اقدام نماید .

ذکر نام و نام خانوادگی و سمت متصدی خرید و هم چنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.

آئیننامه معاملات شهرداری تهران

فصل اول – حدود معاملات
ماده ۱- معاملات از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود:
اول – معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
دوم – معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد.
سوم – معاملات عمده که میزان آن از پانصد هزار ریال بیشتر خواهد بود.
ماده ۲-  در مورد معاملات جزئی متصدی خرید مکلف است بهای جنس یا اجرت کار و مورد معامله را به نحو ممکنه دست آورده.
 پس از جلب موافقت کتبی رئیس کارپردازی با رعایت کامل صلاح و صرفه شهرداری اقدام نماید .
ذکر نام و نام خانوادگی و سمت متصدی خرید و هم چنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.
فصل اول – حدود معاملات
ماده ۱- معاملات از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود:
اول – معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.