آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵ / ۱ / ۱۳۵۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

مصوب 25 / 1 / 135 با اصلاحات و الحاقات بعدی

(اصلاحی 4 / 2 / 1390 )

فصل اول – نصاب معاملات

ماده یک اصلاحی ( اصلاحی 12 / 8/1362)

معاملات از نظر مبلغ در این آئین نامه به سه نوع تقسیم می شود :

نوع اول – معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند .

نوع دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز

نکند.

نوع سوم- معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد. …

توضیحات

آئین نامه معاملات شهرداری تهران

مصوب ۲۵ / ۱ / ۱۳۵۵