آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵ / ۱ / ۱۳۵۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

مصوب 25 / 1 / 135 با اصلاحات و الحاقات بعدی

(اصلاحی 4 / 2 / 1390 )

فصل اول – نصاب معاملات

ماده یک اصلاحی ( اصلاحی 12 / 8/1362)

معاملات از نظر مبلغ در این آئین نامه به سه نوع تقسیم می شود :

نوع اول – معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند .

نوع دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز

نکند.

نوع سوم- معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد. …

توضیحات

آئیننامه معاملات شهرداری تهران۱۳۵۵

آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵ / ۱ / ۱۳۵۵

مصوب ۲۵ / ۱ / ۱۳۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

(اصلاحی ۴ / ۲ / ۱۳۹۰ )

فصل اول – نصاب معاملات

ماده یک اصلاحی ( اصلاحی ۱۲ / ۸/۱۳۶۲) معاملات از نظر مبلغ در این آئین نامه به سه نوع تقسیم می شود :

اول – معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند .

دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.

سوم- معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

تبصره ۱  مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره ۲  مبنای نصاب در فروش مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب شهرداری پایتخت است.

آئیننامه معاملات شهرداری تهران۱۳۵۵
فصل اول – نصاب معاملات
ماده یک اصلاحی ( اصلاحی ۱۲ / ۸/۱۳۶۲) معاملات از نظر مبلغ در این آئین نامه به سه نوع تقسیم می شود :
اول – معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند .
دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.
سوم- معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره ۱  مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲  مبنای نصاب در فروش مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب شهرداری پایتخت است.
فصل اول – نصاب معاملات
ماده یک اصلاحی ( اصلاحی ۱۲ / ۸/۱۳۶۲) معاملات از نظر مبلغ در این آئین نامه به سه نوع تقسیم می شود :
اول – معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند .
دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.
سوم- معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره ۱  مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲  مبنای نصاب در فروش مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب شهرداری پایتخت است.