آئین نامه مالی شهرداری ها

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 8040 – 12 / 5 / 46

رونوشت نامه شماره ۵۸۵۲۱ مورخ 7 / 5 / 1346 مجلس شورای ملی و سنا

جناب آقای نخست وزیر

عطف به نامه شماره ۵۸۱۸ مورخ 4 / 4/ 1346 اینک آئین نامه مالی شهرداری ها که به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به « قانون شهرداری »  ها در تاریخ روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳4۶ به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین رسیده است به ضمیمه ایفاد می گردد . …

توضیحات

آئین نامه مالی شهرداری ها