آئین نامه مالی شهرداری ها

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 8040 – 12 / 5 / 46

رونوشت نامه شماره ۵۸۵۲۱ مورخ 7 / 5 / 1346 مجلس شورای ملی و سنا

جناب آقای نخست وزیر

عطف به نامه شماره ۵۸۱۸ مورخ 4 / 4/ 1346 اینک آئین نامه مالی شهرداری ها که به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به « قانون شهرداری »  ها در تاریخ روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳4۶ به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین رسیده است به ضمیمه ایفاد می گردد . …

توضیحات

آئین نامه مالی شهرداریها

آئین نامه مالی شهرداری ها

رونوشت نامه شماره ۵۸۵۲۱ مورخ ۷ / ۵ / ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و سنا

جناب آقای نخست وزیر

عطف به نامه شماره ۵۸۱۸ مورخ ۴ / ۴/ ۱۳۴۶ اینک آئین نامه مالی شهرداری ها

به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به «قانون شهرداری»  به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین رسیده است.

به ضمیمه ایفاد می گردد .

رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبداله ریاضی

رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی

آئین نامه مالی شهرداریها

رونوشت نامه شماره ۵۸۵۲۱ مورخ ۷ / ۵ / ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و سنا

جناب آقای نخست وزیر

عطف به نامه شماره ۵۸۱۸ مورخ ۴ / ۴/ ۱۳۴۶ اینک آئین نامه مالی شهرداری ها

به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به «قانون شهرداری»  به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین رسیده است.

ضمیمه ایفاد می گردد .

رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبداله ریاضی

 مهندس شریف امامی
ماده ۱- معاملات شهرداری ها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود.
ماده ۲ در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده.
مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید.
الف – در شهردارهایی که درآمد سالانه تا ۱۰ میلیون ریال است موافقت شهردار .
ب – در شهرداری هایی که درآمد سالانه آن ها از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی .
ج- در شهرداری هایی که درآمد سالانه آن ها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر است موافقت رئیس کارپردازی.
 تبصره ۱-  ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید  در ذیل سند ضروری است.
تبصره ۱-  ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید  در ذیل سند ضروری است.