آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۳۴۸۵۸- 12 / 7 / 2535

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 / 7 / 2535 بنا به پیشنهاد شماره 21 / 3 / 11251 / 11780 مورخ 23 / 5 / 2535 وزارت کشور و موافقت شماره 1223 / 4 مورخ 12 / 5 /2535 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون مصوب 2514 شهرداری آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار را به شرح زیر تصویب نمودند : …

توضیحات

آئیننامه شرایط احراز شهردار

آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار

وزارت کشور

هیئت وزیران  به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید  آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده ۱- کسانی را که می توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:

– تابعیت ایران .

– دارا بودن حداقل ۲۵  سال سن و نداشتن بیش از ۶۰ سال در موقع انتخاب شدن .

– دارا بودن حسن شهرت

– داشتن توانائی جسمی و روحی برای انجام کار و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر .

– نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .

– دارا بودن تحصیل و تجربه به شرح زیر:

۱- دارا بودن حداقل تحصیلات کامل متوسطه برای شهرداری های درجه یک تا شش .

۲ – دارا بودن حداقل تحصیلات لیسانس در رشته های فنی ، علوم اداری ، برای شهرداری های درجه (۷-۸-۹-۱۰)

آئیننامه شرایط احراز شهردار

هیئت وزیران  به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید  آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده ۱- کسانی را که می توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:

– تابعیت ایران .
– دارا بودن حداقل ۲۵  سال سن و نداشتن بیش از ۶۰ سال در موقع انتخاب شدن .
– دارا بودن حسن شهرت
– داشتن توانائی جسمی و روحی برای انجام کار و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر .
– نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .
– دارا بودن تحصیل و تجربه به شرح زیر:
۱- دارا بودن حداقل تحصیلات کامل متوسطه برای شهرداری های درجه یک تا شش .
۲ – دارا بودن حداقل تحصیلات لیسانس در رشته های فنی ، علوم اداری ، برای شهرداری های درجه (۷-۸-۹-۱۰)
– نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .
۱- دارا بودن حداقل تحصیلات کامل متوسطه برای شهرداری های درجه یک تا شش .