آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار

۶۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۳۴۸۵۸- 12 / 7 / 2535

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 / 7 / 2535 بنا به پیشنهاد شماره 21 / 3 / 11251 / 11780 مورخ 23 / 5 / 2535 وزارت کشور و موافقت شماره 1223 / 4 مورخ 12 / 5 /2535 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون مصوب 2514 شهرداری آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار را به شرح زیر تصویب نمودند : …

توضیحات

آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار