آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۶۲۰۱۸ / ت  ۲۵۳۴۲ هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 / 8 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 34 / 3 / 1 / 22021 مورخ 7 / 7 / 1380 وزارت کشور و به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول – کلیات

ماده ۱- …

توضیحات

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱