آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۶۲۰۱۸ / ت  ۲۵۳۴۲ هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 / 8 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 34 / 3 / 1 / 22021 مورخ 7 / 7 / 1380 وزارت کشور و به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول – کلیات

ماده ۱- …

توضیحات

آئیننامه استخدامی کارکنان شهرداری

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴ / ۳ / ۱ / ۲۲۰۲۱ مورخ ۷ / ۷ / ۱۳۸۰ وزارت کشور تصویب نمود.

به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور  شرح زیر تصویب نمود.

آئیننامه استخدامی کارکنان شهرداری

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴ / ۳ / ۱ / ۲۲۰۲۱ مورخ ۷ / ۷ / ۱۳۸۰ وزارت کشور تصویب نمود.

به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور  شرح زیر تصویب نمود.

فصل اول – کلیات
 دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده اتد ودر صورتی که در اساس نامه آن ها آئین نامه استخدامی خاصی پیش بینی نشده باشد مشمول مقررات این آئین نامه هستند.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴ / ۳ / ۱ / ۲۲۰۲۱ مورخ ۷ / ۷ / ۱۳۸۰ وزارت کشور تصویب نمود.
به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور  شرح زیر تصویب نمود.
ماده ۲  مستخدمان شهرداری ها از نظر استخدامی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :
آئیننامه استخدامی کارکنان شهرداری
فصل اول – کلیات
 دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده اتد ودر صورتی که در اساس نامه آن ها آئین نامه استخدامی خاصی پیش بینی نشده باشد مشمول مقررات این آئین نامه هستند.
ماده ۲  مستخدمان شهرداری ها از نظر استخدامی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند