آئیننامه اجرائی مصوبه مجوز اخذ عوارض جلوگیری از فعالیت های غیر ضروری ( از سازمان ها ، دستگاه ها و شرکت هایی که عمده فعالیت آن ها در خارج از تهران است ) مصوب ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 16796 / 160

جناب آقای امیرحسین پورسینا

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی » جمهوری….

توضیحات

آئیننامه اجرائی مصوبه مجوز

آئیننامه اجرائی مصوبه مجوز اخذ عوارض جلوگیری از فعالیت های غیر ضروری

( از سازمان ها ، دستگاه ها و شرکت هایی که عمده فعالیت آن ها در خارج از تهران است )

مصوب ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۲

جناب آقای امیرحسین پورسینا

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از

« قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض مجلس شورای اسلامی ایران است.

تاریخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است.

« وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال تصویب گردد.»

به پیوست فهرست مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به همراه متن مصوبات مزبور را ارسال می نماید .

خواهشمند است با توجه به متن قانون که حداکثر زمان اعلام عمومی را تا ۱۵ بهمن ماه تعیین نموده است.
 آن روزنامه مرجع رسمی جهت اعلام عمومی مصوبات فوق الذکر می باشد.
با عنایت به اهمیت و حساسیت اعلام عمومی این مصوبات و رعایت مفاد قانون صدر الذکر دستور فرمائید.
قبل از تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال جاری مصوبات مزبور در آن روزنامه به عنوان اعلام عمومی چاپ و منتشر گردد.
آئیننامه اجرائی مصوبه مجوز
 پورسینا
در اجرای تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از
« قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض مجلس شورای اسلامی ایران است.
  تاریخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است.
« وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال تصویب گردد.»
به پیوست فهرست مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به همراه متن مصوبات مزبور را ارسال می نماید .