آئین نامه اجرائی مصوبه مجوز اخذ عوارض جلوگیری از فعالیت های غیر ضروری ( از سازمان ها ، دستگاه ها و شرکت هایی که عمده فعالیت آن ها در خارج از تهران است ) مصوب ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۲

۶۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 16796 / 160

جناب آقای امیرحسین پورسینا

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی » جمهوری….

توضیحات

آئین نامه اجرائی مصوبه مجوز اخذ عوارض جلوگیری از فعالیت های غیر ضروری ( از سازمان ها ، دستگاه ها و شرکت هایی که عمده فعالیت آن ها در خارج از تهران است )

مصوب ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۲