به نام حضرت دوست

بیمه وکالت گروه حقوقی طرح نو 

با بیمه وکالت گروه حقوقی طرح نو ،از پرداخت حق الوکاله های گزاف وکیل ،معاف شوید: 

اگر شما نیز از افرادی هستید که از پرداخت هزینه های گزاف حق الوکاله خسته شده اید و یا توانایی انعقاد قرارداد با وکیل را ندارید پس این متن را تا آخر مطالعه کنید . بیمه وکالت طرحی نو از گروه حقوقی طرح نو میباشد 

با بیمه وکالت ،شما بابت پرونده های خود حق الوکاله پرداخت نخواهید کرد :این طرح در دو قالب الف  (ویژه اشخاص حقیقی ) و ب ( ویژه اشخاص حقوقی) اجرا میشود . 

طرح الف -طرح ویژه اشخاص حقیقی ( افراد به استثنای شرکتها وتجار )

 در این طرح افراد با پرداخت ماهانه یکصد میلیون ریال تمامی پرونده های خود را در حوزه هر یک از دپارتمانهای تخصصی گروه حقوقی طرح نو (به استثنای پرونده های سیاسی و مواد مخدروسایر پرونده های دادگاه انقلاب  ) بیمه می کنند .

فرانشیز این طرح برای هر پرونده حقوقی و اداری در داخل شهر تهران  یکصد میلیون ریال و برای هر پرونده کیفری درداخل شهر تهران دویست میلیون ریال است 

فرانشیز این طرح برای هر پرونده حقوقی و اداری در داخل استان  تهران وخارج از شهر تهران،  یکصدوپنجاه میلیون ریال و برای هر پرونده کیفری درداخل استان  تهران وخارج شهر تهران سیصد میلیون ریال است .

فرانشیز این طرح برای هر پرونده حقوقی و اداری درخارج از استان تهران  سیصد میلیون ریال و برای هر پرونده کیفری درخارج از استان تهران پانصد میلیون ریال است .

فرانشیز دعاوی ملکی در استان تهران به استثنای دعاوی تخلیه دو میلیارد ریال و در سایر استانها سه میلیارد ریال میباشد.در خصوص دعاوی مالی بالای چهار میلیارد ریال یک و نیم درصد خواسته به مبلغ فرانشیز اضافه میشود . 

سقف این طرح در طول سال هشت پرونده میباشد .در صورتیکه تعداد پرونده های ارجاعی موکل بیش ازهشت  پرونده گردد در آنصورت نسبت به مازاد هشت پرونده ،۵۰ درصد به مبالغ بالا افزوده خواهد شد.

منظور از فرانشیز ،مبلغی است که موکل در زمان ارجاع پرونده بابت سهم خود از حق الوکاله، پرداخت می نماید .

پرداخت حق بیمه اعلامی مختص یکی از دپارتمانهای تخصصی گروه حقوقی طرح نو میباشد و در صورتی که بیمه شونده بخواهد در دو یا چند دپارتمان بیمه شود بایستی بابت هر دپارتمان ماهانه حق بیمه جداگانه ای پرداخت نماید. 

پرونده توسط وکلای گروه حقوقی طرح نو پیگیری می گردد و تشخیص و تعیین وکیل بعهده مدیر گروه حقوقی طرح نو آقای سیدرضا پورطراح خواهد بود.

نظر به ماده ۳۰ آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب  ۲۸-۱۲-۹۸  ، هزینه های دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الزحمه داور و هزینه نشرآگهی  و هزینه سفر وکیل ( شامل هزینه رفت و آمدبین شهری با هواپیما ،هزینه هتل واقامت در داخل یا خارج از کشور-حداقل چهارستاره-هزینه صبحانه، ناهار و شام در مدت سفر واقامت در هتل،هزینه رفت و آمد درون شهری باآژانس- هزینه سفر درون شهری بابت هر رفت و آمد سه میلیون ریال محاسبه می گردد.) و سایرمخارج قانونی مربوط به دعوا بر عهده موکل است . 

موکل می بایست قبل از انجام اقدامت، محل تامین هزینه های مذکور را نزد وکیل تامین کرده یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و هزینه هایی که موکل تحت این عناوین متحمل می شود ممکن است از طرف قابل وصول نباشد.

فرانشیز اعلامی و حق بیمه پرداختی ،صرفا حق الوکاله خالص میباشد وشامل هزینه ها نمی باشد و پرداخت کلیه هزینه های متعلقه شامل تمبر، مالیات ،بیمه و هر گونه هزینه دیگری که ناشی از قرارداد وکالت فیمابین موکل و وکیل باشد بعهده موکل خواهد بود .

علاوه بر هزینه ‌های سفر و حق ‌الوکاله، فوق ‌العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل شهر تهران ویا به خارج از شهر تهران (در حیطه استان تهران )باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر به خارج از استان تهران  مبلغ ده میلیون ریال  می‌ باشد.

این قرارداد شامل مرحله بدوی و تجدید نظر میباشد وفرانشیز مرحله اجرا بابت هر پرونده پنجاه درصد فرانشیز حق الوکاله همان پرونده خواهد بود .اجرا صرفا” شامل نامه توقیف و برگ جلب خواهد بود و شامل مزایده و کارشناسی و جلب نخواهد بود. 

فسخ قرارداد از جانب بیمه شونده تاثیری در مبلغ حق بیمه نداشته و بیمه شونده مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر تا پایان سال قراردادی میباشد . 

مدت این قرارداد یکسال خواهد بود و تمدید آن با افزایش ۶۰ درصدی تمامی مبالغ مندرج در توافقنامه برای یکسال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

وکیل سعی می کند با اقدام بموقع در اموری که بعهده وکیل میباشد اطاله ای در کار موکل از جانب وکیل حاصل نگردد و امور در موعد مقرر قانونی انجام شود. ولی درهرحال .  صرف نظر از قدرت وضعف ادلهدعوی نتیجه کار و طول مدت دادرسی قابل پیش بینی نیست و پرداخت هزینه های دادرسی هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد و وقت رسیدگی نیز توسط دادگاه تعیین میشود .

 

 

طرح ب – طرح ویژه اشخاص حقوقی( شرکتها ) و تجار :

در این طرح ،شرکتها  با پرداخت ماهانه سیصد میلیون  ریال تمامی پرونده های خود را هر یک از دپارتمانهای تخصصی گروه حقوقی طرح نو (به استثنای پرونده های سیاسی و مواد مخدر وسایر پرونده های دادگاه انقلاب ) بیمه می کنند .

فرانشیز دعاوی ملکی در استان تهران به استثنای دعاوی تخلیه دو میلیارد ریال و در سایر استانها سه میلیارد ریال میباشد.در خصوص دعاوی مالی بالای چهار میلیارد ریال یک و نیم درصد خواسته به مبلغ فرانشیز اضافه میشود . 

فرانشیزوسایر شرایط این طرح  مانند اشخاص حقیقی میباشد .

سقف این طرح در طول سال دوازده پرونده میباشد .در صورتیکه تعداد پرونده های ارجاعی موکل بیش از دوازده  پرونده گردد در آنصورت نسبت به مازاد دوازده پرونده ،۵۰ درصد به مبالغ بالا افزوده خواهد شد.

منظور از فرانشیز مبلغی است که موکل در زمان ارجاع پرونده بابت سهم خود پرداخت می نماید .

پرونده توسط وکلای گروه حقوقی طرح نو پیگیری می گردد و  تعیین وکیل بعهده مدیر گروه حقوقی طرح نو آقای سیدرضا پورطراح خواهد بود.

نظر به ماده ۳۰ آیین نامه نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب  ۲۸-۱۲-۹۸  ، هزینه های دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الزحمه داور و هزینه نشرآگهی  و هزینه سفر وکیل ( شامل هزینه رفت و آمدبین شهری با هواپیما ،هزینه هتل واقامت در داخل یا خارج از کشور-حداقل چهارستاره-هزینه صبحانه، ناهار و شام در مدت سفر واقامت در هتل،هزینه رفت و آمد درون شهری باآژانس- هزینه سفر درون شهری بابت هر رفت و آمد سه میلیون ریال محاسبه می گردد.) و سایرمخارج قانونی مربوط به دعوا بر عهده موکل است .  موکل می بایست قبل از انجام ، محل تامین هزینه های مذکور را نزد وکیل تامین کرده یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و هزینه هایی که موکل تحت این عناوین متحمل می شود ممکن است از طرف قابل وصول نباشد.

فرانشیز اعلامی و حق بیمه پرداختی ،صرفا حق الوکاله خالص میباشد وشامل هزینه ها نمی باشد و پرداخت کلیه هزینه های متعلقه شامل تمبر، مالیات ،بیمه و هر گونه هزینه دیگری که ناشی از قرارداد وکالت فیمابین موکل و وکیل باشد بعهده موکل خواهد بود .

فسخ قرارداد از جانب بیمه شونده تاثیری در مبلغ حق بیمه نداشته و بیمه شونده مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر تا پایان سال قراردادی میباشد . 

مدت این قرارداد یکسال خواهد بود و تمدید آن با افزایش ۶۰ درصدی تمامی مبالغ مندرج در توافقنامه با توافق طرفین  برای یکسال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

وکیل سعی می کند با اقدام بموقع در اموری که بعهده وکیل میباشد اطاله ای در کار موکل از جانب وکیل حاصل نگردد و امور در موعد مقرر قانونی انجام شود. ولی درهرحال .  صرف نظر از قدرت وضعف ادلهدعوی نتیجه کار و طول مدت دادرسی قابل پیش بینی نیست و پرداخت هزینه های دادرسی هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد و وقت رسیدگی نیز توسط دادگاه تعیین میشود