به نام حضرت دوست

بیمه وکالت گروه حقوقی طرح نو 

با بیمه وکالت گروه حقوقی طرح نو ،از پرداخت حق الوکاله های گزاف وکیل ،معاف شوید: 

اگر شما نیز از افرادی هستید که از پرداخت هزینه های گزاف حق الوکاله خسته شده اید و یا توانایی انعقاد قرارداد با وکیل را ندارید پس این متن را تا آخر مطالعه کنید . بیمه وکالت طرحی نو از گروه حقوقی طرح نو میباشد 

با بیمه وکالت ،شما بابت پرونده های خود حق الوکاله پرداخت نخواهید کرد :این طرح در دو قالب الف  (ویژه اشخاص حقیقی ) و ب ( ویژه اشخاص حقوقی) اجرا میشود . 

طرح الف -طرح ویژه اشخاص حقیقی ( افراد به استثنای شرکتها )

 در این طرح افراد با پرداخت ماهانه بیست میلیون ریال تمامی پرونده های خود را در حوزه هر یک از دپارتمانهای تخصصی گروه حقوقی طرح نو (به استثنای پرونده های سیاسی و مواد مخدروسایر پرونده های دادگاه انقلاب  ) بیمه می کنند .

فرانشیز این طرح برای هر پرونده حقوقی و اداری در داخل شهر تهران  سی میلیون ریال و برای هر پرونده کیفری درداخل شهر تهران پنجاه میلیون ریال است 

فرانشیز این طرح برای هر پرونده حقوقی و اداری در داخل استان  تهران (وخارج از شهر تهران)،  شصت  میلیون ریال و برای هر پرونده کیفری درداخل استان  تهران یکصد میلیون ریال است .

فرانشیز این طرح برای هر پرونده حقوقی و اداری درخارج از استان تهران  یکصد میلیون ریال و برای هر پرونده کیفری درخارج از استان تهران دویست میلیون ریال است .

سقف این طرح در طول سال هشت پرونده میباشد .در صورتیکه تعداد پرونده های ارجاعی موکل بیش ازهشت  پرونده گردد در آنصورت نسبت به مازاد هشت پرونده ،۵۰ درصد به مبالغ بالا افزوده خواهد شد.

منظور از فرانشیز ،مبلغی است که موکل در زمان ارجاع پرونده بابت سهم خود از حق الوکاله، پرداخت می نماید .

پرداخت حق بیمه اعلامی مختص یکی از دپارتمانهای تخصصی گروه حقوقی طرح نو میباشد و در صورتی که بیمه شونده بخواهد در دو یا چند دپارتمان بیمه شود بایستی بابت هر دپارتمان ماهانه حق بیمه جداگانه ای پرداخت نماید. 

پرونده توسط وکلای گروه حقوقی طرح نو پیگیری می گردد و تشخیص و تعیین وکیل بعهده مدیر گروه حقوقی طرح نو آقای سیدرضا پورطراح خواهد بود.

نظر به ماده ۳۰ آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب  ۲۸-۱۲-۹۸  ، هزینه های دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الزحمه داور و هزینه نشرآگهی  و هزینه سفر وکیل ( شامل هزینه رفت و آمدبین شهری با هواپیما ،هزینه هتل واقامت در داخل یا خارج از کشور-حداقل چهارستاره-هزینه صبحانه، ناهار و شام در مدت سفر واقامت در هتل،هزینه رفت و آمد درون شهری باآژانس- هزینه سفر درون شهری بابت هر رفت و آمد سه میلیون ریال محاسبه می گردد.) و سایرمخارج قانونی مربوط به دعوا بر عهده موکل است . 

موکل می بایست قبل از انجام اقدامت، محل تامین هزینه های مذکور را نزد وکیل تامین کرده یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و هزینه هایی که موکل تحت این عناوین متحمل می شود ممکن است از طرف قابل وصول نباشد.

فرانشیز اعلامی و حق بیمه پرداختی ،صرفا حق الوکاله خالص میباشد وشامل هزینه ها نمی باشد و پرداخت کلیه هزینه های متعلقه شامل تمبر، مالیات ،بیمه و هر گونه هزینه دیگری که ناشی از قرارداد وکالت فیمابین موکل و وکیل باشد بعهده موکل خواهد بود .

علاوه بر هزینه ‌های سفر و حق ‌الوکاله، فوق ‌العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل شهر تهران ویا به خارج از شهر تهران (در حیطه استان تهران )باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر به خارج از استان تهران  مبلغ ده میلیون ریال  می‌ باشد.

این قرارداد شامل مرحله بدوی و تجدید نظر میباشد وتسری قرارداد به مرحله اجرایی در مرحله اجرای احکام، منوط به پرداخت حق بیمه جداگانه در مرحله اجرای احکام خواهد بود.

فسخ قرارداد از جانب بیمه شونده تاثیری در مبلغ حق بیمه نداشته و بیمه شونده مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر تا پایان سال قراردادی میباشد . 

مدت این قرارداد یکسال خواهد بود و تمدید آن با افزایش ۶۰ درصدی تمامی مبالغ مندرج در توافقنامه برای یکسال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

وکیل سعی می کند با اقدام بموقع در اموری که بعهده وکیل میباشد اطاله ای در کار موکل از جانب وکیل حاصل نگردد و امور در موعد مقرر قانونی انجام شود. ولی درهرحال .  صرف نظر از قدرت وضعف ادلهدعوی نتیجه کار و طول مدت دادرسی قابل پیش بینی نیست و پرداخت هزینه های دادرسی هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد و وقت رسیدگی نیز توسط دادگاه تعیین میشود .

 

 

طرح ب – طرح ویژه اشخاص حقوقی( شرکتها ) :

در این طرح ،شرکتها  با پرداخت ماهانه نود میلیون  ریال تمامی پرونده های خود را هر یک از دپارتمانهای تخصصی گروه حقوقی طرح نو (به استثنای پرونده های سیاسی و مواد مخدر وسایر پرونده های دادگاه انقلاب ) بیمه می کنند .

فرانشیز این طرح برای هر پرونده حقوقی و اداری در داخل شهر تهران  یکصد میلیون ریال و برای هر پرونده کیفری درداخل شهر تهران یکصدو پنجاه  میلیون ریال است .

فرانشیز این طرح برای هر پرونده حقوقی و اداری در داخل استان  تهران  یکصدو پنجاه  میلیون ریال و برای هر پرونده کیفری درداخل استان  تهران دویست میلیون ریال است .

فرانشیز این طرح برای هر پرونده حقوقی و اداری درخارج از استان تهران  دویست   میلیون ریال و برای هر پرونده کیفری درخارج از استان تهران دویست و پنجاه میلیون ریال است 

سقف این طرح در طول سال دوازده پرونده میباشد .در صورتیکه تعداد پرونده های ارجاعی موکل بیش از دوازده  پرونده گردد در آنصورت نسبت به مازاد دوازده پرونده ،۵۰ درصد به مبالغ بالا افزوده خواهد شد.

منظور از فرانشیز مبلغی است که موکل در زمان ارجاع پرونده بابت سهم خود پرداخت می نماید .

پرداخت حق بیمه اعلامی مختص یکی از دپارتمانهای تخصصی گروه حقوقی طرح نو میباشد و در صورتی که بیمه شونده بخواهد در دو یا چند دپارتمان بیمه شود بایستی بابت هر دپارتمان ماهانه حق بیمه جداگانه ای پرداخت نماید. 

پرونده توسط وکلای گروه حقوقی طرح نو پیگیری می گردد و  تعیین وکیل بعهده مدیر گروه حقوقی طرح نو آقای سیدرضا پورطراح خواهد بود.

نظر به ماده ۳۰ آیین نامه نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب  ۲۸-۱۲-۹۸  ، هزینه های دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الزحمه داور و هزینه نشرآگهی  و هزینه سفر وکیل ( شامل هزینه رفت و آمدبین شهری با هواپیما ،هزینه هتل واقامت در داخل یا خارج از کشور-حداقل چهارستاره-هزینه صبحانه، ناهار و شام در مدت سفر واقامت در هتل،هزینه رفت و آمد درون شهری باآژانس- هزینه سفر درون شهری بابت هر رفت و آمد سه میلیون ریال محاسبه می گردد.) و سایرمخارج قانونی مربوط به دعوا بر عهده موکل است .  موکل می بایست قبل از انجام ، محل تامین هزینه های مذکور را نزد وکیل تامین کرده یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و هزینه هایی که موکل تحت این عناوین متحمل می شود ممکن است از طرف قابل وصول نباشد.

فرانشیز اعلامی و حق بیمه پرداختی ،صرفا حق الوکاله خالص میباشد وشامل هزینه ها نمی باشد و پرداخت کلیه هزینه های متعلقه شامل تمبر، مالیات ،بیمه و هر گونه هزینه دیگری که ناشی از قرارداد وکالت فیمابین موکل و وکیل باشد بعهده موکل خواهد بود .

علاوه بر هزینه ‌های سفر و حق ‌الوکاله، فوق ‌العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل شهر تهران ویا به خارج از شهر تهران (در حیطه استان تهران )باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر به خارج از استان تهران باشد مبلغ ده میلیون ریال  می‌ باشد.

این قرارداد شامل مرحله بدوی و تجدید نظر میباشد و استفاده از وکلا در مرحله اجرای احکام منوط به پرداخت حق بیمه جداگانه در مرحله اجرای احکام خواهد بود.

فسخ قرارداد از جانب بیمه شونده تاثیری در مبلغ حق بیمه نداشته و بیمه شونده مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر تا پایان سال قراردادی میباشد . 

مدت این قرارداد یکسال خواهد بود و تمدید آن با افزایش ۶۰ درصدی تمامی مبالغ مندرج در توافقنامه برای یکسال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

وکیل سعی می کند با اقدام بموقع در اموری که بعهده وکیل میباشد اطاله ای در کار موکل از جانب وکیل حاصل نگردد و امور در موعد مقرر قانونی انجام شود. ولی درهرحال .  صرف نظر از قدرت وضعف ادلهدعوی نتیجه کار و طول مدت دادرسی قابل پیش بینی نیست و پرداخت هزینه های دادرسی هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد و وقت رسیدگی نیز توسط دادگاه تعیین میشود .

دپارتمان قراردادها و داوری

تنظیم قراردادهای تخصصی در امور

پیمانکاری ،صنعتی ، کارگر و کارفرما ،قبول داوری در قراردادها و حل و فصل اختلافات قراردادی از طریق داوری

دپارتمان تجاری و شرکتها

امور شرکتها ( اختلافات سهامداران ، مدیران)،اسناد تجاری شامل چک، سفته، بروات و مطالبات قراردادی ،علایم تجاری و مالکیت معنوی

دپارتمان پولی و بانکی

ابطال اجراییه بانکها، ابطال قراردادهای بانکی ،الزام به استرداد سود و خسارت مازاد دریافتی

 

دپارتمان ملکی

اثبات مالکیت ،الزام به تنظیم سند ، اثبات بیع ،تحویل مبیع ،فسخ ، مطالبه ثمن به نرخ روز،خلع ید ،تخلیه ،دستور فروش مال مشاع 

دپارتمان خانواده و امور حسبی

طلاق یکطرفه ،طلاق توافقی ،مهریه ، نفقه ، حضانت ، گواهی حصروراثت ،حجر،قیمومیت

دپارتمان کیفری و جنایی

جرایم پزشکی ،جرایم رایانه ای ،کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، تصرف عدوانی ،سرقت ،تهدید ،افترا ،ضرب و جرح ،قتل

دپارتمان اداری

امور شهرداری ،دارایی و تامین اجتماعی و سایر امور اداری در کمیسیونهای تخصصی مرتبط و دیوان عدالت اداری

دپارتمان اجرایی

شناسایی ازطریق استعلامات قانونی و توقیف اموال بدهکاران (صرفا” اخذ استعلامات و توقیف و مزایده اموال )جلب جزو حوزه اجرایی نمی باشد و انجام آن بعهده موکل میباشد .