نمونه قرارداد محرمانگی

نمونه توافق نامه محرمانگی ICC

طرفین

توافق نامه عدم افشا و استفاده ی محدود اطلاعات میان

الف – {……………………………………..}،{……………………………………..}

و

ب – {……………………………………..}،{……………………………………..}

که از این پس ، به ترتیب با عنوان ((طرف )) یا ((طرفین )) مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

مقدمه:

۱-هدف طرفین {……………………………………..} ( قید هدف طرفین از قرارداد )

۲-در راستای این هدف ، اطلاعاتی توسط یک یا هردو طرف، به طرف دیگر افشا شده یا خواهد شد،

۳-طرفین تعهد می کنند که اطلاعاتی را که هریک ممکن است برای دیگری افشا کند، تنها برای هدف فوق مورد استفاده قرار دهند در خارج از آن موارد افشا ننمایند.

لذا طرفین مبادرت به انعقاد توافق نامه ذیل می نمایند:

ماده ۱ – تعاریف :

در این توافق نامه اصطلاحات زیر دارای معانی آتی هستند، مگر آنکه با توجه به متن ، معانی دیگری استنباط شود: (( طرف افشاکننده)) به معنای طرفی است که اطلاعات محرمانه را به دریافت کننده آن، افشا می کند.

((دریافت کنندگان مجاز)) به معنای هر مدیر ، مامور ، کارگر ، مشاوریا حسابدار طرف دریافت کننده یا هریک از شرکتهای مرتبط با آن است که به طور معقول به اطلاعات محرمانه، درباره هدف مورد نظر نیاز داشته باشد.

((طرف دریافت کننده )) به معنای طرف دریافت کننده ی اطلاعات محرمانه است.

(( شرکت مرتبط )) به معنای هر شرکت ، موسسه یا سایر واحدهای تجاری است که تحت کنترل یا نظارت یکی از طرفین یا شرکت وابسته دیگری که نماینده طرف مذکور است ، باشد یا شرکت ذیربط دیگری را کنترل کند، و منظور از کنترل، مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیر مستقیم از سوی سهامدارانی است که دارنده بیش از پنجاه درصد سرمایه ی واجد حق رای شرکت، موسسه یا واحد تجاری ذیربط باشند.

ماده۲ – تعریف اطلاعات محرمانه:

گزینه ۱

(( اطلاعات محرمانه )) به معنای هر نوع اطلاعات یا داده یا هردو است ، که از سوی افشا کننده یا به نمایندگی از طرف او ، به طرف دریافت کننده داده می شوند و از جمله نه منحصراً، شامل هرنوع اطلاعات و داده های شغلی، تجاری یا تخصصی مربوط به (( هدف )) مورد نظر هستند، به جز اطلاعاتی که آشکارا ماهیتی غیر محرمانه دارند، قطع نظر از شیوه و قالبی که اطلاعات یا داده های مذکور در آن درج شده اند و اعم از اینکه این اطلاعات به صورت شفاهی ، بصری یا به گونه ای دیگر افشا شده باشند.

گزینه ۲

(( اطلاعات محرمانه )) به معنای هر نوع اطلاعات یا داده و یا هردو است، که از سوی افشاکننده یا به نمایندگی از طرف او، به دریافت کننده داده می شوند و از جمله، نه منحصراً، شامل هرنوع اطلاعات و داده های شغلی ، تجاری یا تخصصی افشا شده میان طرفین در مورد (( هدف )) مورد نظر می گردد، مشروط بر اینکه :

الف – در فرض افشا اطلاعات بصورت عینی و ملموس یا از طریق ابلاغ الکترونیکی ، از سوی طرف افشا کننده به عنوان (( محرمانه )) علامت گذاری شده یا به گونه ای دیگری به این عنوان معرفی شده باشند.

ب – در فرض افشا به صورت شنیداری یا دیداری ، پیش از افشا ، (( محرمانه)) اعلام شده باشند و متعاقباً این اطلاعات شنیداری یا دیداری ظرف ۳۰ روز از تاریخ افشا به صورت نوشتاری درآیند و این خلاصه نوشتاری به طرف دیگر داده شوند ، و ضمناً به عنوان محرمانه علامت گذاری یا به گونه دیگری به این عنوان معرفی شده باشد.

در فرض عدم توافق درباره خلاصه نوشتار یاد شده ، طرف دریافت کننده باید اعتراض خود را نسبت به خلاصه کتبی، ظرف سی روز از تاریخ دریافت به طور کتبی به طرف افشا کننده اعلام کند.

اطلاعات محرمانه، مشتمل بر هرگونه اطلاعات محرمانه رونوشت یا چکیده تهیه شده از آن و نیز هرگونه محصول، دستگاه مدل، نمونه، نمونه اولیه یا بخش هایی است که ممکن است حاوی اطلاعات محرمانه یا فاش کننده اطلاعات محرمانه باشد.

اطلاعات محرمانه، محدود به اطلاعات افشا شده ، در تاریخ امضاء این توافق نامه یا پس از آن است.

ماده ۳ – تعهد به نگهداری محرمانه اطلاعات

طرف دریافت کننده موظف است :

الف – اطلاعات محرمانه را برای هیچ شخصی جز دریافت کنندگان مجاز، افشا نکند. دریافت کنندگان مجاز نیز به نوبه خود در همان حدود شخص دریافت کننده ، به نحوی که در این توافق نامه مقرر گردیده، متعهد به حفظ اسرار هستند.

ب – هر نوع اطلاعات محرمانه را منحصراً در ارتباط با هدف مورد نظر طرفین استفاده کند.

ج – اطلاعات را با دقت و مراقبت و همان گونه که با اطلاعات محرمانه خویش عمل می نماید، یا دست کم با دقتی معقول، محرمانه نگهدارد.

ماده ۴ – استثناهای تعهد به محرمانه نگهداشتن اطلاعات

تعهدات به محرمانه نگهداشتن اطلاعات مندرج در ماده ۳ ، اعمال نخواهند شد، مشروط بر اینکه طرف                         دریافت کننده بتواند اثبات کند که این اطلاعات:

الف – پیش از دریافت از طرف افشاکننده، بدون هیچ گونه تعهد محرمانه بودن، در اختیار طرف                                         دریافت کننده بوده اند.

ب- همزمان با افشا یا متعاقباً، بدون نقض این توافق نامه از سوی طرف دریافت کننده یا هر دریافت کننده ی مجاز ،        در دسترس عموم قرار گرفته باشند.

ج- دریافت کننده آن را به طور قانونی و بدون تعهد به حفظ محرمانگی، از شخص ثالث، تحصیل کرده باشند، مشروط بر اینکه شخص ثالث  ، تا آنجا که طرف دریافت کننده آگاهی دارد، هیچ یک از تعهدات محرمانگی را نسبت به طرف افشاکننده، نقض ننموده باشد، یا

د – طرف دریافت کننده یا شرکت های ذیربط آن ، صرفنظر از اطلاعات محرمانه، آن را به دست آورده باشند.

ماده ۵ – رونوشت ها

طرف دریافت کننده می تواند از اطلاعات محرمانه، به میزان لازم برای اهداف قراردادی مورد نظر رونوشت تهیه نمایند، مگر اینکه طرف افشا کننده در زمان افشا، به گونه ی دیگری مقرر کرده باشند.

 

ماده ۶ – امتناع از قبول اطلاعات محرمانه

هیچ بخشی از مفاد این توافق نامه ، طرفین را ملزم به افشای هیچ نوع اطلاعاتی نمی نماید.

هریک از طرفین، حق دارند قبل از افشا اطلاعات، از پذیرش هرگونه اطلاعات محرمانه تحت این توافق نامه خودداری کند. اطلاعات محرمانه ای که علیرغم امتناع صریح طرف دریافت کننده از دریافت آن، افشا شده اند در قلمرو تعهدات مندرج در این توافق نامه قرار نمی گیرند.

ماده ۷ عدم ایجاد حقوق معنوی یا حق مالکیت

هیچ بخشی از این توافق نامه بر حقوق طرف افشاکننده نسبت به اطلاعات محرمانه خدشه ایی وارد نمی کند، و این توافق نامه هیچ نوع حق یا امتیازی درباره حق اختراع، کپی رایت، اسرارتجاری یا مانند آن نسبت به اطلاعات محرمانه، برای طرف دریافت کننده ایجاد نخواهد کرد مگر برای استفاده از اطلاعات محرمانه مطابق با هدف مورد نظر و در چارچوب این توافق نامه.

ماده ۸- عدم تضمین صحت اطلاعات

طرف افشاکننده، اطلاعات را همانگونه که هست در اختیار طرف دریافت کننده قرار می دهد و درباره اینکه اطلاعات افشاشده کامل، صحیح و غیرمعیوب هستند یا اینکه اشخاص ثالث بر روی آنها حقی ندارند یا برای هدف مورد نظر در این توافق نامه یا سایر اهداف طرف دریافت کننده ی اطلاعات، مناسب هستند، هیچ تضمینی نمی کند.

ماده ۹ – عدم ایجاد تعهدات بعدی

این توافق نامه :

الف – واجد هیچ رابطه حقوقی دیگری نیست،

ب- هیچ یک از طرفین را ملزم به انعقاد قرارداد دیگری نمی نماید ،

ج – مستلزم پرداخت عوض در قبال اطلاعات دریافت شده نیست.

ماده ۱۰ – فسخ موافقت نامه

این توافق نامه با امضای طرفین لازم الاجرا می گردد و می تواند با ابلاغ کتبی توسط هریک از طرفین به طرف دیگر، به محض ابلاغ فسخ گردد.

ماده ۱۱ – استمرار / بقای تعهدات

گزینه ۱

با فسخ تواف نامه ، طرف دریافت کننده ی اطلاعات باید استفاده از اطلاعات محرمانه را متوقف سازد.

تعهدات طرفین به موجب این توافق نامه به طور نامحدود یا در محدوده ای که مقررات امری قانون حاکم تعیین                     می نماید، باقی خواهند ماند.

گزینه ۲

به مجرد فسخ قرارداد، طرف دریافت کننده ی اطلاعات ، باید استفاده از اطلاعات محرمانه را متوقف کند. تعهدات طرفین به موجب این توافق نامه پس از فسخ آن برای …….. سال باقی خواهند ماند.

 

ماده ۱۲ – نقض و شیوه های جبران

چنانچه هریک ازطرفین از مفاد این توافق تخلف نماید بایستی مبلغ                   ریال پرداخت نماید

علاوه بر طرق جبرانی تعیین شده  بر اساس این قرارداد   ، طرفین اذعان دارند که هر نوع نقض یا تخلف از هریک از مقررات این توافق نامه ممکن است زیان غیر قابل جبرانی به طرف دیگر وارد آورد، که حتی با پرداخت خسارت پولی جبران نشود. بنابراین ، در صورت هر نوع تخلف فعلی یا قریب الوقوع از هریک از مقررات این توافق نامه، هر یک از طرفین می توانند برای جلوگیری از چنین نقضی توسط طرف دیگر یا هر شخص حقوقی یا حقیقی که با طرف دیگر در اجرای نقض همکاری می نماید، از دادگاه صلاحیت دار تقاضای صدور دستور موقت یا دائم نماید.

ماده ۱۳ – باز پس گیری و نابود سازی اطلاعات محرمانه

ظرف ۹۰ روز از تاریخ فسخ این توافق نامه ، طرف افشاکننده می تواند استرداد یا نابود سازی اطلاعات محرمانه را درخواست کند. استرداد یا انهدام اطلاعات امر شامل انجام اقدامات معقول در جهت استرداد یا نابودی تمامی رونوشت ها از جمله داده های الکترونیکی و نابود سازی اطلاعات است و باید به طور کتبی تایید گردد. استرداد یا انهدام اطلاعات باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ درخواست، عملی شود.

مقررات مربوط به استرداد و انهدام ، برآن دسته از نسخ اطلاعات محرمانه که بصورت الکترونیکی رد و بدل شده اند و عموماً به منظور پشتیبانی بخش فناوری اطلاعات ذخیره می گردند و نیز به اطلاعات محرمانه یا رونوشت هایی از آن که باید از سوی طرف دریافت کننده یا مشاوران او براساس مقررات امری قانون حاکم ، ذخیره شوند ، اعمال نخواهد شد مشروط براینکه این اطلاعات محرمانه یا رونوشت های آن، مشمول تعهد مستمر به حفظ اسرار مندرج در این توافق نامه باشد. از تاریخ درخواست انهدام اطلاعات، استفاده از اطلاعات مجاز نخواهد بود.

ماده ۱۴ – دستور حمایتی و موقت

چنانچه یکی از طرفین ثابت کند که افشای اطلاعات منحصراً طبق یا متناسباً با الزامات قانونی یا قضایی مقرره امری مشابه دیگری ( از این ((تعهد امری))) ایجاب می نموده، انجام شده است، عمل او به منزله نقض این توافق نامه نخواهد بود.

در موردی که افشای اطلاعات به این دلایل انجام می شود، طرفی که اطلاعات را افشا می کند باید طرفی را که اطلاعات را دریافت می نماید از محرمانه بودن اطلاعات مطلع گرداند و از او بخواهد که اطلاعات را محرمانه نگاه دارد. این قسم افشای اطلاعات ، به هیچ وجه از تعهدات طرفین به موجب این توافق نامه نمی کاهد، مگر به میزانی که یکی از طرفین ، بدلیل وجود یک تعهد امری، مجبور به افشای بدون محدودیت اطلاعات محرمانه باشد و به این دلیل بری گردد.

طرف دریافت کننده باید به محض اینکه ازاو افشای اطلاعات درخواست میشود، بی درنگ مراتب را بطور کتبی به طرف دیگر که ممکن است ناگریز شود که درراستای انجام یک تعهد امری، اطلاعات محرمانه او را افشا نمایند، اطلاع دهد.

ماده ۱۵ – حسن نیت و معامله منصفانه

طرفین در انجام تعهدات خویش به موجب این توافق نامه ، به مقتضای اصول حسن نیت و معامله منصفانه عمل خواهند نمود. مفاد این توافق نامه و همچنین هرگونه اظهارات طرفین در مورد این توافق نامه ، باید مطابق با اصول حسن نیت و معامله منصفانه تفسیر گردد.

 

 

ماده ۱۶ – شیوه حل اختلاف

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک     نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور  علاوه بر مقررات حاکم، عرف ذیربط را نیز مراعات خواهد  نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است

ماده ۱۷ – قانون حاکم بر قرارداد

گزینه ۱

تمام مسائل مربوط به این توافق نامه که تکلیف آنها به طور صریح یا ضمنی در متن توافق نامه تعیین نشده، به ترتیب تحت حاکمیت قواعد ذیل خواهد بود:

الف – آن دسته از اصول حقوقی که عموماً در تجارت بین الملل بر توافق نامه های بین المللی محرمانگی، اعمال                 می گردند،

ب- عرف های تجاری مربوط،

ج- اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی ( یونیدروا)- ۲۰۰۴٫

گزینه ۲

این توافق نامه، تحت حاکمیت قوانین ماهوی جمهوری اسلامی ایران  است ( نام کشوری که قانون آن باید اعمال شود).

ماده ۱۸ – عدم انتقال قرارداد

این توافق نامه، بدون رضایت کتبی قبلی طرف دیگر قابل انتقال به غیر نیست، معذلک خودداری از رضایت به انتقال باید با دلایل موجه همراه باشد. انتقال قرارداد به غیر، هیچ یک از طرفین را ازتعهداتی که به موجب این توافق نامه در مورد اطلاعات محرمانه ای که پیش از انتقال بموجب این توافق نامه برای او افشا شده اند، بری نخواهد کرد.

ماده ۱۹- فرم کتبی

این توافق نامه قابل اصلاح نیست مگربصورت کتبی و امضا شده از سوی نمایندگان مجازطرفین.

ماده ۲۰ – قواعد تکمیلی

در فرضی که طرفین به طور واضح قصد خود را بر انتخاب یکی از مقررات دو گزینه ایی این توافق نامه ابراز نکرده باشند، گزینه ۱ اجرا خواهد شد.

توافق نامه در حضور نمایندگان مجاز و قانونی طرفین در تاریخ ذیل منعقد گردید:

( روز / ماه / سال ) ……………………..      ……………………..              ……………………..

( امضا ) ………………………………………….              ( امضا ) ………………………………………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.