نمونه قرارداد فروش محصول و کالا

این قرارداد توسط سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است .شما میتوانید سوالات حقوقی خود را با وکلای گروه حقوقی طرح نو مطرح فرمایید.ضمنا درصورت نیاز به وکیل دادگستری جهت امور حقوقی خود میتوانید با وکلای گروه حقوقی طرح نو تماس حاصل فرمایید:
تلفن مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو : جهت استان تهران :۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵
تلفن کشوری مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو : ۹۰۹۹۰۷۰۶۹۶ تماس از خط ثابت بدون کد

بسمه تعالی

قرارداد فروش کالا

۱-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ                          در محل             فیمابین شرکت بمشخصات          بمدیریت                        و دارندگان حق امضای                 بمشخصات                 که در این قرارداد فروشنده  نامیده میشود و اعضای هیات مدیره شرکت فروشنده بمشخصات               که در این قرارداد ضامن نامیده میشوند وآقای  بمشخصات                               که در این قرارداد خریدار نامیده میشود از طرف دیگر و با شرایط زیر منعقد گردید :

طرفین مکلفند در سامانه ثنا ثبت نام نمایند و کلیه ابلاغات از طریق ارسال اظهارنامه در سامانه ثنا توسط طرفین صورت خواهد گرفت .

درج اظهارنامه در سامانه ثنای مخاطب  بمنزله ابلاغ به مخاطب خواهد بود و رویت یا عدم رویت آن تاثیری در وضعیت ابلاغ نخواهد داشت.

ماده ۲- موضوع قرارداد :

عبارت است از فروش کالا با مشخصات …………………………………………………………..به مقدار                                 و مشخصات مطابق پیوست  این قرارداد.

تبصره : کلیه اسناد و مدارک و پیوستهای این قرارداد جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آنها به عنوان تخلف فروشنده تلقی خواهد شد .

ماده ۳- تاریخ و محل تحویل موضوع قرارداد :

تاریخ تحویل مبیع موضوع قرارداد :مبیع طی         بخش و در تاریخهای زیر تحویل خواهد شد . ضمنا وزن هر بخش              تن خواهد بود.

محل تحویل نشانی فروشنده/خریدار  میباشد.

هزینه حمل بعهده                     خواهد بود.هزینه بیمه بعهده       خواهد بود .

تحویل ناقص و یا مغایر با شرایط و ویژگیهای مقر در این قرارداد و نیز مقرر در پیوست قرارداد تحویل محسوب نمی گردد.

خریدار مکلف است همزمان با تحویل نسبت به بررسی مبیع اقدام نموده و مشخصات کالای تحویلی را با مشخصات مبیع تطبیق نماید . در صورت مغایرت وزنی و یا کیفی و یا عدم تطبیق به هرنحو مراتب را به فروشنده اعلام نموده و در صورت پذیرش عدم تطبیق از جانب فروشنده کالای تحویلی به فروشنده مسترد و در صورت عدم پذیرش مراتب توسط طرفین صورتجلسه میگرددو نظر کارشناس منتخب طرفین قاطع اختلاف در خصوص تطبیق یا عدم تطبیق خواهد بود.

ماده ۴- مبلغ قرارداد و پیش پرداخت :

۱-۵-کل مبلغ موضوع قرارداد با احتساب مالیات و هر گونه حقوق و عوارض و سایر هزینه ها (بهای تمام شده )…………………………………………… ریال ( به حروف ……………………………………. ) بابت کل مبیع و از قرار هرتن                       ریال میباشد .می باشد . بهای مورد معامله قطعی بوده و تحت هیچ عنوان اعم از نوسانات نرخ ارز یا افزایش هزینه های گمرگی یا تحریم یا هر عنوان دیگر قابل تغییر اعم از کاهش و یاافزایش  نمی باشد.

مبلغ ریال بعنوان پیش پرداخت همزمان باامضای قرارداد به فروشنده پرداخت گردید . الباقی مبلغ                                           ریال میباشد که بشرح زیر در                 قسط مساوی توسط خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید.

ماده ۵ کارشناسی و امور مربوط به اجرای فنی قرارداد و امور مربوط به کمیت و کیفیت مبیع و تطبیق و یا عدم تطبیق آن با مشخصات قرارداد :

طرفین  آقا/ خانم ……………………………………………… را به عنوان کارشناس منتخب کیفی و کمی اجرای قرارداد انتخاب نمودند . در کلیه مواردی که در این قرارداد ارجاع به کارشناس گردیده است و همچنین در صورت نیاز به ارجاع به کارشناسی از جانب مرجع داوری و یا قضایی نظر کارشناس منتخب طرفین ملاک خواهد بود.نظر کارشناس منتخب در امور فنی ( کیفی و کمی و اجرایی )‌قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

طرفین می توانند در طول اجرای قرارداد شخص یا اشخاص دیگری را با توافق مکتوب بعنوان کارشناس انتخاب نمایند .

چنانچه کارشناس منتخب بهر دلیلی از اظهارنظر درامور کارشناسی محوله ظرف مدت ۱۰ روز از ارجاع بموجب اظهارنامه خودداری نماید کارشناس مستعفی تلقی و کارشناس جدیدبا توافق طرفین و در صورت عدم توافق توسط مرجع داوری تعیین خواهد گردید.

هزینه کارشناسی بعهده طرفین خواهد بود.

ماده ۷- تعهدات فروشنده : فروشنده متعهد گردیدکالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه ودرموعد و زمان مقرر و طبق شرایط و مشخصات مقرر  به خریدار تحویل نماید .

ماده ۸ : تعهدات خریدار : خریدار متعهد گردید در مواعد مقرر نسبت به پرداخت ثمن به فروشنده اقدام نماید.

ماده ۹- جریمه تاخیر :

هرگاه فروشنده در تحویل هر بخش از موضوع قرارداد تاخیر نماید ، بابت هرروز تاخیر بایستی معادل ۲درصد کل ثمن معامله را به خریدار پرداخت نماید .

در صورتیکه خریدار  از پرداخت هریک از اقساط خوددرموعد مقرر متناع نماید در آنصورت بابت هرروز تاخیر بایستی معادل ۲درصد کل ثمن معامله را به خریدار پرداخت نماید .

جریمه هر بخش از ثمن و مبیع مستقل بوده و با یکدیگر جمع میشود .

ماده ۱۰- فروشنده با امضاء قرارداد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ،وضعیت بازار ، قیمت مواد اولیه و امکان تحریمهای بیشتر کشورو امکان ممانعت از ورود مواد اولیه  و  غیره اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع معتذر گردد .هیچ یک از این موارد بعنوان فورس ماژور تلقی نمی گردد.

ماده ۱۱- کسور قانونی :

پرداخت بیمه ، مالیات ، عوارض و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد به عهده ……………….. می باشد . هزینه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های مربوط به   بعهده        خواهد بود. چنانچه پس از انعقاد این قرارداد هرگونه مقرره های مبنی بر شمول هرهزینه ای  اعم از بیمه شهرداری دارایی و عوارض و تحت هر عنوان وضع گردد بعهده             خواهد بود.

ماده ۱۱- فسخ قرارداد :

طرفین کلیه خیارات اعم از خیار غبن ولو فاحش ولو افحش را از خود سلب و ساقط نمودند . هیچ یک از طرفین تحت هیچ شرایطی حق فسخ قرارداد را ندارند . عدم اجرای تعهدات از جانب یک طرف امکان فسخ را برای طرف مقابل فراهم نمی آورد وطرف مقابل میتواند نسبت به الزام متخلف و یا مستنکف از اجرای تعهد و نیز مطالبه خسارات پیش بینی شده در قرارداد اقدام نماید . در صورتیکه فروشنده از انجام تعهدات خود مبنی بر تحویل کالا به فروشنده خودداری نماید در آنصورت خریدار میتواند الزام وی را به انجام تعهد مبنی بر تحویل کالا و در صورت عدم امکان اجرا تقاضای محکومیت فروشنده را به مثل یا قیمت آن بر مبنای زمان اجرای تعهد(‌نه زمان سررسید و نه زمان انعقاد عقد ) و نیز خسارات تاخیر در انجام تعهد بنماید.

ماده ۱۲- بسته بندی کالا :

مبیع باید طبق توافق طرفین و استاندارد های متداول توسط فروشنده علامت گذاری و بسته بندی شود

تبصره : هنگام باز کردن بسته های محتوی کالاهای حمل شده چنانچه خریدار متوجه اختلافاتی از جمله کسر ، تهیه کالای اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندی گردد این موارد را کتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد . در این صورت فروشنده می بایست سریعاً نسبت به جایگزین نمودن اقلام مربوط بدون هیچگونه هزینه ای برای خریدار و به طور مجانی اقدام نماید .

۱۳بموجب این قرارداد کلیه مدیران وقت شرکت فروشنده  که مشخصات آنها در ابتدای این قرارداد قید گردیده است در خصوص کلیه تعهدات فروشنده با شرکت فروشنده  مسوولیت تضامنی خواهند داشت .

۱۴- کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک     نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور  علاوه بر مقررات حاکم، عرف ذیربط را نیز مراعات خواهد  نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است                              

۱۵ این قرارداد در          صفحه و هر صفحه در دو نسخه واحد تنظیم و پس از مطالعه توسط طرفین و آگاهی طرفین از کلیه مفاد آن به امضای طرفین قرارداد وکارشناس و ضامنین و  شهود رسید.

 

                    محل امضای فروشنده                                      امضای    خریدار

                 امضای کارشناس منتخب                                      امضای ضامنین

 

                       امضای   شاهد اول                                                           امضای   شاهد دوم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.