نمونه قرارداد اجاره سوله و خط تولید

بسمه تعالی

 

قرارداد اجاره:

۱-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ                          در محل             فیمابین آقای  بمشخصات                               که در این قرارداد موجر (مالک ) نامیده میشود از یکطرف و شرکت بمشخصات          بمدیریت                        و دارندگان حق امضای                 بمشخصات                 که در این قرارداد مستاجر نامیده میشود و اعضای هیات مدیره شرکت مستاجر بمشخصات               که در این قرارداد ضامن نامیده میشوند با شرایط زیر منعقد گردید :

بموجب این قرارداد کلیه  اعضای هیات مدیره شرکت مستاجر که مشخصات آنها در ابتدای این قرارداد قید گردیده است در خصوص کلیه تعهدات مستاجر با شرکت مستاجر مسوولیت تضامنی خواهند داشت .

طرفین مکلفند در سامانه ثنا ثبت نام نمایند و کلیه ابلاغات از طریق ارسال اظهارنامه در سامانه ثنا توسط طرفین صورت خواهد گرفت .درج اظهارنامه در سامانه ثنای مخاطب  بمنزله ابلاغ به مخاطب خواهد بود و رویت یا عدم رویت آن تاثیری در وضعیت ابلاغ نخواهد داشت.

۲-مورد اجاره :  ششدانگ یک واحد تولیدی وتجاری از عرصه قطعه              تفکیکی پلاک                    اصلی بشماره پنج فرعی از اصلی مزبور واقع در                    بخش                       به مساحت  تقریبی                           متر مربع

تجهیزات و امکانات مورد اجاره به شرح زیر می باشد:

الف) برق صنعتی فشار قوی سه فاز و ۴۰۰آمپربه شماره اشتراک                        و شماره شناسایی  

ب ) گاز صنعتی

وخط تولید خمیر کاغذ شامل دستگاهها و ماشین آلات بشرح ذیل :

مشخصات دقیق ماشین آلات و سریال آنها بشرح نظریه کارشناسی پیوست قرارداد که به تاییدو امضای طرفین رسیده است میباشد .

۳-مدت اجاره : مدت اجاره برابر است با یک سال تمام شمسی  که تاریخ شروع آن  01/11/98 وخاتمه آن تاریخ ۱/۱۱/۹۹ هجری شمسی است .

تبصره: چنانچه مستاجر به تمامی تعهدات خود موجب این قرارداد عمل نماید و چک اول اجاره بهای سال دوم را در تاریخ مقرر کارسازی  نماید و چکهای اجاره بهای سال دوم راقبل از انقضای مدت قرارداد  تسلیم مستاجر کند قرارداد صرفا یکبار به مدت یکسال دیگر با شرایط همین قرارداد و صرفا با تغییر مبلغ اجاره بها تمدید میگردد. این تمدید ارتباطی به سالهای دیگر نخواهد داشت .(تاریخ و مبالغ چکهای سال دوم بشرح ذیل میباشد که همزمان با امضای قرارداد تحویل موجر گردید . تحویل چکها به موجر تغییری در مدت قرارداد اجاره نمی دهد.

)

تبصره: یکی از تعهدات مستاجر ، استفاده  صحیح ازمورد اجاره اعم از  ماشین آلات و تجهیزات  مورد اجاره وغیره می باشد که صحت  اجرای تعهدات مستاجر  در اینخصوص   قبل از اتمام قرارداد توسط کارشناس منتخب کانون کارشناسان  و یا موجر بررسی   وتمدید قرار داد منوط به  تایید کارشناس  مربوطه ویا موجر خواهد بود.

تقاضای کارشناس بایستی توسط طرفین وبموجب تقاضای واحد به عمل آید و در صورت عدم همکاری هر یک از طرفین طرف دیگر اقدام به ارائه تقاضا نموده و نظر کارشناس منتخب صرفا یکبار قابل اعتراض توسط طرف دیگر  خواهد بود ضمنا عدم تایید موجر صرفا در صورتی ملاک خواهد بود که مورد تایید مستاجرقرار گیرد. چنانچه مستاجر طی مدت یکماه از تاریخ اعلام ایرادات و نواقص طبق نظر کارشناس ویا موجر ، نسبت به رفع آنها  اقدام نماید ایرادات مربوطه مانع تمدید خودکار قرار داد و شرح  مذکور نخواهد بود .مشروط بر اینکه ایرادات قبل از انقضای مدت قرارداد یکساله مرتفع گردد.

در کلیه مواردی که در این قرارداد ارجاع به کارشناس پیش بینی گردیده است شرایط مقرر در این تبصره ملاک عمل برای طرفین خواهد بود .

۴-مبلغ قرض الحسنه و مبلغ  اجاره بها :

مبلغ دو میلیارد ریال بموجب یک فقره چک بشماره          مورخ                          عهده بانک                  همزمان با امضای قرارداد توسط مستاجر به موجر بصورت قرض الحسنه پرداخت گردید و موجر متعهد گردید پس از تخلیه وهمزمان با تحویل مورد اجاره توسط مستاجر و ارائهء کلیهء  مفاصا حسابهای مقرر در این قرارداد از جانب مستاجر به موجر و کسر کلیهء بدهیهای مستاجر بابت قرارداد اجاره ، نسبت به استرداد   الباقی  مبلغ  قرض الحسنه به مستاجر اقدام نماید . چنانچه موجر درموعدمقرر به تعهد خود اینخصوص عمل ننماید ، بایستی روزانه مبلغ شصت میلیون    ریال به عنوان خسارت به مستاجر پرداخت نماید.

چنانچه مفاصا حسابهای مورد توافق همزمان با تحویل توسط مستاجر ارائه نشود . استرداد  ودیعه پس از ارائهء مفاصا حسابها صورت خواهد گرفت ،(منظور از مفاصا فیش کلیهءقبوض و فیشها اعم از  بیمه تامین اجتماعی کارکنان و قبض برق و گاز می باشد.)

تبصره : با توجه به اینکه مالیات بر درآمد ناشی از اجاره بها طبق توافق صورت گرفته بعهده مستاجر میباشد لذا مقرر گردید پس از تخلیه و تحویل و ارائه مفاصاحسابها با عنایت به اینکه میزان مالیات بر درآمد اجاره درزمان تخلیه مشخص نمیباشد لذا معادل سه ماه اجاره بها از مبلغ ودیعه نزد موجر میماند و پس از پرداخت مالیات بر اجاره الباقی آن ظرف مدت یکهفته پس از تاریخ پرداخت به مستاجر مسترد خواهد شد. این امر تخلف موجر محسوب نمی گردد.

میزان اجاره بها جمعا مبلغ پنج میلیاردو دویست و هشتاد میلیون ریال از قرار ماهیانه مبلغ چهارصدوچهل میلیون ریال می باشد.با توافق طرفین در خصوص نحوه پرداخت بطریق زیر توافق گردید :

مبلغ دو میلیارد ریال همزمان با امضای قرارداد بموجب یک فقره چک بشماره                 مورخ                    عهده بانک                            شعبه                       توسط مستاجر به موجر پرداخت گردید.

مبلغ یک میلیارد ودویست وهشتاد میلیون ریال بموجب یک فقره چک بشماره                 مورخ                    5/12/98 عهده بانک                            شعبه                       توسط مستاجر به موجر پرداخت خواهد گردید.

 

الباقی مبلغ دو میلیارد ریال میباشد که بموجب یک فقره چک بشماره                 مورخ                    20/12/98 عهده بانک                            شعبه                       توسط مستاجر به موجر پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۱: در صورت فسخ  قرارداد از طرف مستاجر بهر دلیل و بهر عنوان بجز شرایط مقرر در تبصره ۲ همین ماده در هرزمان ولو اینکه یکماه پس از انعقاد قرارداد صورت گیرد و یا در صورت انصراف مستاجر از ادامه فعالیت در محل و یا در صورت فسخ قرارداد از طرف موجر بدلیل تخلف مستاجر از تعهدات خود در این قرارداد ویاانفساخ آن بدلیل تخلف مستاجر از تعهدات خود در این قرارداد مبلغ اجاره بهای کل مدت اجاره به موجر تعلق میگیرد و به مستاجر مسترد نخواهد گردید و مستاجر هیچ حق و ادعایی نسبت به مبلغ اجاره بهای پرداختی  و نسبت به منافع مورد اجاره در خصوص الباقی مدت نخواهد داشت .

تبصره۲: چنانچه در اثر قصور یا تقصیر موجر و یا موجب احکام  و دستورات و یا تصمیمات مراجع قضایی واداری و دولتی و با قوه قاهره  مشکلی برای مورد اجاره  حادث   گردد که امکان انتفاع و بهره برداری مستاجر از مورد اجاره سلب گردد مشروط بر اینکه مستاجر هیچ دخالتی در خصوص مانع حادث گردیده نداشته  باشد درآنصورت  قرارداد منفسخ  و موجر ملزم به استرداد اجاره بهای الباقی مدت خواهد بود. چنانچه مستاجر بخواهد دستگاههای ماشین آلات کارخانه را ارتقاء دهد بایستی لیست و قیمت ماشین آلات تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز را به موجر اعلام نماید و در صورت موافقت موجر با  ارتقا اعلامی توسط مستاجر ، ماشین آلات مذکوربه مورد اجاره الحاق خواهد گردید و در انقضای مدت یا فسخ یا انفساخ ،  مستاجر حق و ادعایی نسبت به ماشین آلات مذکور نخواهد داشت . پرداخت ارزش دستگاه ها توسط موجر در پایان قرارداد یا   فسخ یا انفساخ   و همزمان با تحویل مورد اجاره به موجر بر مبنای ارزش زمان خرید خواهد بود .

تبصره :چنانچه هریک ازچکهای مستاجر برگشت بخورد وظرف مدت ده روز از تاریخ برگشت کارسازی نگردد  قرارداد منفسخ می گردد ومستاجر هیچ حق و ادعایی نسبت به مبالغ پرداختی بابت اجاره بها  نخواهد داشت.مبلغ قرض الحسنه پس از کسر مطالبات موجرمحاسبه و مانده آن به مستاجر مسترد خواهد شد .

۵-سر قفلی  وحق کسب و پیشه : مستاجرهیچ وجهی بابت سر قفلی پرداخت نکرده است و به این ترتیب مستاجر هیچگونه حقی نسبت به سر قفلی و حقوق صنفی و حق کسب و پیشه متعلقه به ملک ندارد و در انقضای مدت چیزی از این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

۶-تسلیم مورد اجاره : مورد اجاره همزمان با امضای قرارداد  و پس از انجام کارشناسی تحویل مستاجر گردید و مستاجر اقرار به تحویل مورد اجاره نمود.هزینه کارشناسی بالمناصفه بعهده طرفین میباشد

۷-محل تحویل : تحویل ماشین آلات مورد اجاره به مستاجر در سوله مورد اجاره   صورت گرفت و تحویل آنها به موجر نیز در همان مکان صورت خواهد گرفت.

سایرشروط قرارداد:

۸- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیرکلا یا جزئا یا مشاعا تحت هر عنوان و شرایطی اعم از مشارکت و اجاره و همکاری و غیره  ندارد.

۹-مورد اجاره صرفا بابت فعالیت  مندرج در پروانه بهره برداری پیوست قرارداد اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوان حق تغییر فعالیت و یا استفاده دیگری از مورد اجاره ندارد.

۱۰-حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن شامل سوله ماشین آلات و سایر تجهیزات   بر عهده مستاجر می باشد و باید در انقضای مدت , مورد اجاره و تجهیزات  وماشین آلات آنرا با درنظر گرفتن استهلاک متعارف طبق نظر کارشناس  صحیح و سالم تحویل دهد.(مورد اجاره شامل سوله وماشین آلات  و تجهیزات آن به رویت مستاجر رسید و مستاجر اقرار به رویت  واقرار به سلامت آن نمود.)درصورتی که هر گونه  خسارتی به مورد اجاره اعم از سوله تجهیزات دستگاهها وماشین آلات وارد گردد مستاجر موظف و متعهد به جبران خسارت وارده (برمبنای نرخ زمان جبران )می باشد

۱۱-مستأجر متعهد است همانطوریکه مورد اجاره را طبق صورتمجلس  کارشناسی  اولیه تحویل وتحول تحویل گرفته  هنگام تحویل به موجر طبق صورتجلسه اولیه با درنظرگرفتن استهلاک متعارف  تحویل نماید و رسید کتبی دریافت دارد.

۱۲-موجر میتواند هرزمان بخواهد با هماهنگی قبلی (۱۲ساعت قبل ) نسبت به بازدید از نحوه فعالیت وعملکرد دستگاهها وماشین آلات مورد اجاره شخصا یا توسط نماینده خود بموجب معرفینامه کتبی اقدام نماید . عدم همکاری مستاجر در اینخصوص به منزله تخلف مستاجر از تعهدات خود خواهد بود.

۱۳-مستاجر حق انتقال و جابجایی تمام یا قسمتی از دستگاههارا از محل گارگاه واقع در    به هبچ عنوان و بهانه ای ندارد .

۱۴-مستاجر حق ترهین ماشین آلات را بمنظور اخذ وام و تسهیلات و یا به هر منظور دیگری ندارد .

۱۵-مستاجرمیتواند ۲۴ ساعته  از دستگاهها وماشین آلات مورد اجاره بصورت متعارف  استفاده وبهره برداری نماید

۱۶-مستاجر نمیتواند از ماشین آلات مورد اجاره استفاده غیر متعارف نماید یا از آنها بهره برداری خلاف دستورالعمل بنماید و یا از افراد غیر متخصص در بهره برداری از آنها استفاده نماید .                                                                                   

 

۱۷-تعمیرات  و رفع معایب کلی  وجزئی سوله بعهده موجر خواهد بود.مگر اینکه عیب یا تلف  ایجاد شده ناشی از قصور یا تقصیر یا سهل انگاری مستاجر باشد که در آنصورت مستاجر در قبال آن مسوول خواهد بود. تعمیرات کلی و جزئی دستگاه ها وماشین آلات و لوازم اساسی اعم از خرابی دستگاه وتعمیرات موتوری وهزینه های مصرفی بدون استثنا  بعهده  مستاجر می باشد.

 

۱۸-پرداخت کلیه هزینه های مربوط به مورد اجاره اعم از مالیات بر مستغلات ( مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ) و مالیات بر درآمد   قبوض  برق گازو تامین اجتماعی پرسنل مستاجر و غیره  بر عهده مستأجر میباشد و مستأجر مسوول پرداخت آنها در موعد مقرر و قانونی خود می باشد.

۱۹با توافق طرفین مقرر گردید کپی پروانه بهره برداری موجر در طول مدت اجاره در اختیار مستاجر قرار گیرد و مستاجر بتواند در حیطه اختیارات پروانه از آن بهره برداری نماید .

 تبصره : مستاجر مکلف است درخصوص استفاده از پروانه بهره برداری کلیه اصول و مقررات و            قوانین جاری و صنفی رارعایت نماید . چنانچه دراثر عملکرد مستاجر پروانه بهره برداری تعلیق یا           ابطال گردد مستاجر مسوول بوده و مکلف به جبران خسارت وارده میباشد .

موجر مکلف است در صورت نیاز به اصل پروانه جهت بررسی اصالت آن اصل آن را به مراجع قانونی ارائه نماید.

۲۰-اسقاط کافه خیارات منجمله خیارغبن ولو فاحش  بجز موارد مصرح در قرارداد از طرفین به عمل آمد.

۲۱ مستأجر مکلف است مالیاتها و عوارض کسبی و تولیدی و حقوق و نیزحق بیمه کارگران و کارکنان خود را بموقع پرداخت نماید و نیز در فعالیت خود ضوابط قانونی وشرعی را دقیقا رعایت نماید..ضمنا مستاجر مکلف است در انقضای قرارداد و یا در صورت فسخ قرارداد  فیش پرداختی حق بیمه پرسنل  مالیات بر مستغلات مورد اجاره   برق گاز وسایر قبوض را از تاریخ انعقاد قرارداد تا زمان تخلیه  اخذ وپرداخت و به موجر ارائه نماید.

در صورت امتناع مستاجر موجر می تواند شخصا نسبت به پرداخت و تصفیه حسابهای مربوطه اقدام و از محل قرض الحسنه موضوع این قرارداد نسبت به وصول مبالغ پرداختی اقدام نماید. ضمنا موجر میتواند در صورت عدم کفایت قرض الحسنه در خصوص مانده مطالبات خود از طریق مراجع قضایی اقدام نماید .

۲۲-بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مستأجر در انقضای مدت و یا در صورت فسخ  ویاانفساخ قرارداد ، از تخلیه و تحویل مورداجاره امتناع نماید بابت هر روز تاخیرباید مبلغ شصت میلیون ریال به موجر پرداخت نماید. این مبلغ با مبلغ قرض الحسنه این قرارداد قابل تهاتر  و مازاد از طریق مراجع قضایی  قابل وصول خواهد بود.

۲۳-تحویل مورد اجاره  در پایان مدت اجاره مستلزم تحویل آن بصورت صحیح و سالم و با تمامی متعلقات آن و همراه با اخذ کلیه مفاصاحسابها از جانب مستاجر میباشد .تحویل قسمتی از مورد اجاره و تحویل معیوب  و تحویل ناقص تحویل محسوب نمیگردد.

۲۴-مستاجر مکلف است حداکثر طرف مدت یکماه از تاریخ انعقاد قرارداد مورد اجاره را درقبال آتش سوزی و سایر خسارات مربوط به املاک  صنعتی وماشین آلات صنعتی در طول مدت قرارداد بیمه نماید.ضمنا مستاجر مکلف است نسبت به کلیه خطرات تولیدی و صنعتی در خصوص کارگران و مجموعه بیمه مسوولیت مدنی متناسب با ارزش مورد اجاره و خطرات محتمل  را اخذ نماید . بدیهیست در صورت عدم انجام این تعهد موجر میتواند قرارداد را فسخ نماید.بیمه گذار و ذینفع موجر خواهد بود. ضمنا بیمه مورد اجاره رافع مسوولیت مستاجر نخواهد بود.

۲۵- در صورتیکه در طول مدت این قرارداد هر خسارت یا تعهدی متوجه مورداجاره و متعلقات آن گردد که ناشی از اقدامات مستأجراعم از قصور ویا تقصیر باشد، مستأجر مسوول خواهد بود، اگرچه قصور ویا تقصیر و یا خسارت وارده بعد از انقضای مدت قرارداد آشکار گردد.

۲۶-موجر میتواند با حفظ حقوق مستاجر نسبت به انتقال مورد اجاره در قالب صلح بیع و یا هر قرارداد دیگری اقدام نماید .مشروط بر اینکه حقوق مستاجر در انتقال مورد اجاره لحاظ گردد.

۲۷در صورت تخلف هریک از طرفین  از هریک از تعهدات خوددر این قرارداد طرف دیگر  میتواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید . قید حق فسخ در برخی از تعهدات بدلیل اهمیت بیشتر آنها بوده و بمعنی عدم ایجاد حق فسخ درخصوص سایر تعهدات  نخواهد بود. در اینصورت متخلف مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.

۲۸- این قرارداد در        صفحه و هر صفحه در دو نسخه واحد تنظیم ودر کمال صحت عقل و اراده طرفین و با علم کامل طرفین به مفاد قرارداد و حقوق و تعهدات  به امضای طرفین قرارداد و شهود رسید.

 

                    محل امضای موجر                                                  امضای    مستأجر

امضای ضامنین

 

                       امضای   شاهد اول                                                           امضای   شاهد دوم

 

 شما میتوانید از طریق تماس با خطوط مشاوره گروه حقوقی طرح نو  سوالات خود را با وکلای پایه یک دادگستری گروه حقوقی طرح نو  مطرح فرمایید . وکلای گروه حقوقی طرح نو آماده ارائه خدمات در خصوص ارائه مشاوره و قبول وکالت دعاوی حقوقی کیفری  تجاری ( داخلی و بین المللی ) ملکی و خانوادگی و تنظیم قراردادهای موکلین بصورت تخصصی میباشند . وکلای گروه حقوقی طرح نو در سراسر ایران وکالت دعاوی شما را بعهده میگیرند .

خطوط مشاوره گروه حقوقی طرح نو عبارتند از :

۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵ جهت استان تهران

۹۰۹۹۰۷۰۶۹۶ کشوری

(فقط از خط ثابت بدون کد )

ضمنا شما میتوانید جهت اخذ وقت مشاوره حضوری و یا در صورت تمایل به اعطای وکالت و یا تنظیم قرارداد توسط وکلای گروه حقوقی طرح نو با تلفنهای ۲۲۳۶۱۸۲۲ و ۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳ تماس حاصل فرمایید . 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.