نمونه قرارداد اجاره سوله صنعتی

این قرارداد توسط سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است .شما میتوانید سوالات حقوقی خود را با وکلای گروه حقوقی طرح نو مطرح فرمایید.ضمنا درصورت نیاز به وکیل دادگستری جهت امور حقوقی خود میتوانید با وکلای گروه حقوقی طرح نو تماس حاصل فرمایید:
تلفن مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو : جهت استان تهران :9092301005
تلفن کشوری مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو : 9099070696 تماس از خط ثابت بدون کد

بسمه تعالي

قرارداد اجاره سوله
1-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ در محل فیمابین آقای بمشخصات که در این قرارداد موجر (مالک ) نامیده میشود از یکطرف و شرکت بمشخصات بمدیریت و دارندگان حق امضای بمشخصات که در این قرارداد مستاجر نامیده میشود و اعضای هیات مدیره شرکت مستاجر بمشخصات که در این قرارداد ضامن نامیده میشوند با شرایط زیر منعقد گردید :

طرفین مکلفند در سامانه ثنا ثبت نام نمایند و کلیه ابلاغات از طریق ارسال اظهارنامه در سامانه ثنا توسط طرفین صورت خواهد گرفت .درج اظهارنامه در سامانه ثنای مخاطب بمنزله ابلاغ به مخاطب خواهد بود و رویت یا عدم رویت آن تاثیری در وضعیت ابلاغ نخواهد داشت.
2-مورد اجاره : ششدانگ يک واحد توليدي وتجاري از عرصه قطعه تفکيکي پلاک اصلي بشماره پنج فرعي از اصلي مزبور واقع در بخش به مساحت تقريبي متر مربع
تجهيزات و امکانات مورد اجاره به شرح زير مي باشد:
الف) برق صنعتي فشار قوي سه فاز و 160 آمپربه شماره اشتراک و شماره شناسايي
ب ) گاز صنعتی
تبصره: با توافق طرفین مقرر گردید موجر هر زمان بخواهد به مورد اجاره سرکشی نموده و صحت و سلامت مورد اجاره را مورد بررسی قراردهد . بدیهی است ممانعت مستاجر از ورود موجر به محل مورد اجاره از موارد فسخ خواهد بود. گزارش پلیس 110 و یا استشهاد دو نفر از کسبه محل جهت اثبا ت ممانعت کافی میباشد.
3-مدت اجاره : يك سال تمام شمسي و از تاریخ تا تاریخ میباشد.
4-مبلغ اجاره :
ميزان اجاره بها جمعا مبلغ شش میلیارد ريال از قرار ماهيانه مبلغ ……………………………….ريال مي باشدكه با توافق طرفین در خصوص نحوه پرداخت بطریق زیر توافق گردید :
مبلغ چهار میلیارد ریال همزمان با امضای قرارداد بموجب یک فقره چک بشماره مورخ عهده بانک شعبه توسط مستاجر به موجر پرداخت گردید.
الباقی مبلغ دو میلیارد ریال میباشد که بموجب یک فقره چک بشماره مورخ عهده بانک شعبه توسط مستاجر به موجر پرداخت خواهد گردید.
تبصره : در صورت فسخ قرارداد از طرف مستاجر بهر دلیل و بهر عنوان در هرزمان ولو اینکه یکماه پس از انعقاد قرارداد صورت گیرد و یا در صورت انصراف مستاجر از ادامه فعالیت در محل و یا در صورت فسخ قرارداد از طرف موجر بدلیل تخلف مستاجر از تعهدات خود در این قرارداد مبلغ اجاره بهای کل مدت اجاره به مستاجر مسترد نخواهد گردید و مستاجر هیچ حق و ادعایی نسبت به مبلغ اجاره بهای پرداختی و نسبت به منافع مورد اجاره در خصوص الباقی مدت نخواهد داشت .
بدیهیست چنانچه موجر بصورت یکطرفه و بدون دلیل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید ملزم است پس از ارائه مفاصاحسابهای مقرر در این قرارداد از جانب مستاجر و تسویه دیون مربوط به مستاجر و اجاره بهای متعلقه از تاریخ انعقاد تا تاریخ تخلیه نسبت به بازپرداخت الباقی اجاره بها پس از تحویل و تسویه دیون مستاجر اقدام نماید.
تبصره :چنانچه چک شماره مورخ برگشت بخورد قرارداد منفسخ می گردد و مستاجر هیچ حق و ادعایی نسبت به مبلغ چهارصد میلیون تومان پرداختی نخواهد داشت.
5- هیچ مبلغی از طرف مستاجر بعنوان قرض الحسنه یا ودیعه یا سرقفلی به موجر پرداخت نگردیده است و مستاجر هیچ حق و ادعایی در خصوص موارد مذکور نخواهد داشت .
6- سر قفلي وحق کسب و پیشه : مستاجرهيچ وجهي بابت سر قفلي پرداخت نکرده است و به اين ترتيب مستاجر هيچگونه حقي نسبت به سر قفلي و حقوق صنفي و حق کسب و پيشه متعلقه به ملک ندارد و در انقضاي مدت چيزي از اين بابت به وي تعلق نخواهد گرفت.
7- تسلیم مورد اجاره : مورد اجاره همزمان با امضای قرارداد تحویل مستاجر گردید و مستاجر اقرار به تحویل مورد اجاره نمود.
سایرشروط قرارداد:
8- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غيرکلا يا جزئا يا مشاعا تحت هر عنوان و شرايطي اعم از مشارکت و اجاره و همکاری و غیره ندارد.
9- مورد اجاره صرفا بابت فعالیت مندرج در پروانه بهره برداری پیوست قرارداد اجاره داده شده است و مستاجر به هيچ عنوان حق تغيير فعاليت و يا استفاده ديگري از مورد اجاره ندارد.
10 -حفظ و نگهداري مورد اجاره و تجهيزات آن بر عهده مستاجر مي باشد و بايد در انقضاي مدت , مورد اجاره و تجهيزات آنرا صحيح و سالم تحويل دهد.(مورد اجاره و تجهيزات آن به رويت مستاجر رسيد و مستاجر اقرار به رويت واقرار به سلامت آن نمود.)
11 -تعميرات و رفع معایب کلی مورد اجاره بعهده موجر و رفع معایب جزیی به عهده مستأجر خواهد بود.مگر اینکه عیب یا تلف ایجاد شده ناشی از قصور یا تقصیر یا سهل انگاری مستاجر باشد که در آنصورت مستاجر در قبال آن مسوول خواهد بود.تشخیص هزینه های کلی و جزیی بعهده موجر خواهد بود. در صورت اختلاف ,هزینه های بالای پانصد میلیون ریال هزینه های کلی و هزینه های کمتر از این مبلغ هزینه های جزئی تلقی میگردد.
12 -پرداخت کليه هزينه هاي مربوط به ملک مورد اجاره اعم از مالیات بر مستغلات ( مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ) و مالیات بر مشاغل عوارض شهرداری و قبوض برق وآب و تلفن و غيره بر عهده مستأجر ميباشد و مستأجر مسوول پرداخت آنها در موعد مقرر و قانوني خود مي باشد.
13 -با توافق طرفین مقرر گردید کپی پروانه بهره برداری موجر در طول مدت اجاره در اختیار مستاجر قرار گیرد و مستاجر بتواند در حیطه اختیارات پروانه از آن بهره برداری نماید .

تبصره : مستاجر مکلف است درخصوص استفاده از پروانه بهره برداری کلیه اصول و مقررات و
قوانین جاری و صنفی رارعایت نماید . چنانچه دراثر عملکرد مستاجر پروانه بهره برداری تعلیق یا ابطال گردد مستاجر مسوول بوده و مکلف به جبران خسارت وارده میباشد . ضمنا خسارت ناشی از ابطال پروانه مبلغ سه میلیارد تومان توافق گردید.
ضمنا هرگونه مالیات و هزینه ای به جهت عملکرد مستاجر و بدلیل استفاده از پروانه بهره برداری موجر به موجر تعلق گیرد بعهده مستاجر میباشد .
14 – اسقاط کافه خيارات منجمله خیارغبن ولو فاحش از طرفين به عمل آمد.
15 -مستأجر مکلف است ماليتها و عوارض کسبي و توليدي و حقوق و نیزحق بيمه کارگران و کارکنان خود را بموقع پرداخت نمايد و نيز در فعاليت خود ضوابط قانوني وشرعي را دقيقا رعايت نمايد.ضمنا مستأجرمکلف است قبل از آغاز فعاليت در مورد اجاره کليه مجوزهاي لازم جهت فعاليت خود را اخذ نمايد.در صورت کوتاهي مستأجر از اخذ مجوزهاي لازم و يا انجام تعهدات خود در قبال موجر يا اشخاص ثالث، مستأجر مسوول و ملزم به جبران کليه خسارات وارده به موجر خواهد بود.ضمنا مستاجر مكلف است در انقضای قرارداد و یا در صورت فسخ قرارداد مفاصا حساب بیمه مالیات بر مشاغل و مالیات بر مستغلات مورد اجاره شهرداری برق گاز وسایر از تاريخ انعقاد قرارداد تا زمان تخليه را اخذ و به موجر ارائه نماید.
در صورت امتناع مستاجر موجر مي تواند شخصا نسبت به پرداخت و تصفيه حسابهاي مربوطه اقدام و از محل چك موضوع ماده19 قرارداد نسبت به وصول مبالغ پرداختی اقدام نماید. ضمنا موجر میتواند ابتدا نسبت به وصول چک مذکور اقدام نماید و پس از وصول نسبت به پرداخت دیون مربوطه اقدام نماید.
16 بين طرفين مقرر گرديد که چنانچه مستأجر ملک مورد اجاره را در انقضاي مدت و يا در صورت فسخ ویاانقساخ قرارداد ، مستاجر از تخليه و تحويل ملک امتناع نمايد بابت هر روز تاخير مبلغ يكصد ميليون ريال به موجر پرداخت نمايد. اين مبلغ از محل چک موضوع ماده 19 اين قرارداد نيز قابل وصول خواهد بود.
17 تحویل ملک در پایان مدت اجاره مستلزم تحویل آن بصورت صحیح و سالم و با تمامی متعلقات آن و همراه با اخذ کلیه مفاصاحسابها از جانب مستاجر میباشد .
تبصره : با توجه به اینکه مالیات مستغلات مربوط به مورد اجاره معمولا در انتهای قرارداد معین نمیباشد لذا مستاجر مکلف است در زمان تخلیه معادل اجاره سه ماه را بصورت علی الحساب به موجر پرداخت نماید و موجر پس از مشخص شدن مالیات بر مستغلات نسبت به پرداخت قبوض مربوطه اقدام و آنرا از مبلغ پرداختی کسر و الباقی را به مستاجر عودت نماید .
18 مستاجر مکلف است مورد اجاره را درقبال آتش سوزی و سایر خسارات مربوط به املاک صنعتی در طول مدت قرارداد بیمه نماید.ضمنا مستاجر مکلف است نسبت به کلیه خطرات تولیدی و صنعتی در خصوص کارگران و مجموعه بیمه مسوولیت مدنی تمام خطر را اخذ نماید . بدیهیست .در صورت عدم انجام این تعهد موجر میتواند قرارداد را فسخ نماید.
19 يک طغري چک بدون تاريخ به مبلغ ……………………. ريال از حساب جاري شماره ………………………………………………………………………….. از طرف مستاجر در اختيار موجر قرارداده شد و بين طرفين مقرر گشت در صورت عدم تخليه ملک در موعد مقرربابت اجرت المثل يا در صورت عدم پرداخت هزينه هاي برق و تلفن و ساير بدهي هاي مستاجر به مراجع دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي و يا عدم وصول هر يک از چکهاي اجاره بها و يا تخطي مستأجر از انجام هر يک از تعهدات خود در اين قرارداد، موجر مي تواند چک مزبور را مورخ نموده، نسبت به وصول کل آن يا قسمتي از آن به تشخيص خود اقدام نمايدو پس از وصول کلیه مطالبات از محل چک مذکور و تسویه دیون مستاجر نسبت به استرداد الباقی مبلغ اقدام نماید.
بدیهیست چنانچه بدهي مستأجر از مبلغ چک بيشتر شود، مازاد از طرق قانوني قابل وصول
خواهد بود.

20- در صورتيکه در طول مدت اين قرارداد هر خسارت يا تعهدي متوجه مورداجاره و متعلقات آن گردد که ناشي از اقدامات مستأجرباشد، مستأجر مسوول خواهد بود، اگرچه خسارت وارده بعد از انقضاي مدت قرارداد آشکار گردد.
21-موجر میتواند با حفظ حقوق مستاجر نسبت به انتقال مورد اجاره در قالب صلح بیع و یا هر قرارداد دیگری اقدام نماید .مشروط بر اینکه حقوق مستاجر در انتقال مورد اجاره لحاظ گردد.

22 -هر یک از طرفين ميتوانند در صورت تمايل قرارداد را فسخ نمايند مشروط بر اينكه مراتب فسخ را يكماه قبل به طرف ديگر اطلاع دهند. مستاجر ملزم است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ اطلاع موجر به مستاجر، نسبت به تخليه و تحويل آن به موجر اقدام نمايد و در غير اينصورت مستاجر مكلف به پرداخت خسارت ناشي از تاخير در تحويل به شرح مواد16و17 خواهد بود. شرايط مقرر در خصوص فسخ قرارداد بدليل تخلف مستاجر از تعهدات خود، از نظر زماني محدوديتي نداشته و موجر هر زمان در صورت تحقق تخلف مي تواند از حق فسخ خود استفاده نمايد.بدیهیست در صورت فسخ قرارداد از طرف مستاجر مستاجر هیچ حق و ادعایی نسبت به اجاره بهای پرداختی بابت کل مدت قرارداد نخواهد داشت.
23 –در صورت تخلف مستاجر از هریک از تعهدات خوددر این قرارداد موجر میتواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید . قید حق فسخ در برخی از تعهدات بدلیل اهمیت بیشتر آنها بوده و بمعنی عدم ایجاد حق فسخ برای موجر در سایر موارد نخواهد بود.
24 –بموجب این قرارداد کلیه مدیران وقت شرکت مستاجر که مشخصات آنها در ابتدای این قرارداد قید گردیده است در خصوص کلیه تعهدات مستاجر با شرکت مستاجر مسوولیت تضامنی خواهند داشت .
25 –در صورت تمایل طرفین و انجام تعهدات از جانب طرفین طرفین میتوانند با توافق یکدیگر قرارداد را برای مدت یکسال دیگر تمدید نمایند . در اینصورت 20درصد مبلغ اجاره بها به مبلغ این قرارداد اضافه میگردد. بدیهیست این ماده هیچ تکلیفی برای هیچ یک از طرفین جهت تمدید قرارداد ایجاد نمی نماید .
26 – اين قرارداد در چهار صفحه و هر صفحه در دو نسخه واحد تنظيم و به امضاي طرفين قرارداد و شهود رسيد.

محل امضاي موجر امضاي مستأجر

امضاي شاهد اول امضاي شاهد دوم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *