نمونه قرارداد اجاره سوله صنعتی

این قرارداد توسط سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است .شما میتوانید سوالات حقوقی خود را با وکلای گروه حقوقی طرح نو مطرح فرمایید.ضمنا درصورت نیاز به وکیل دادگستری جهت امور حقوقی خود میتوانید با وکلای گروه حقوقی طرح نو تماس حاصل فرمایید:
تلفن مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو : جهت استان تهران :۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵
تلفن کشوری مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو : ۹۰۹۹۰۷۰۶۹۶ تماس از خط ثابت بدون کد

بسمه تعالی

قرارداد اجاره سوله
۱-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ در محل فیمابین آقای بمشخصات که در این قرارداد موجر (مالک ) نامیده میشود از یکطرف و شرکت بمشخصات بمدیریت و دارندگان حق امضای بمشخصات که در این قرارداد مستاجر نامیده میشود و اعضای هیات مدیره شرکت مستاجر بمشخصات که در این قرارداد ضامن نامیده میشوند با شرایط زیر منعقد گردید :

طرفین مکلفند در سامانه ثنا ثبت نام نمایند و کلیه ابلاغات از طریق ارسال اظهارنامه در سامانه ثنا توسط طرفین صورت خواهد گرفت .درج اظهارنامه در سامانه ثنای مخاطب بمنزله ابلاغ به مخاطب خواهد بود و رویت یا عدم رویت آن تاثیری در وضعیت ابلاغ نخواهد داشت.
۲-مورد اجاره : ششدانگ یک واحد تولیدی وتجاری از عرصه قطعه تفکیکی پلاک اصلی بشماره پنج فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش به مساحت تقریبی متر مربع
تجهیزات و امکانات مورد اجاره به شرح زیر می باشد:
الف) برق صنعتی فشار قوی سه فاز و ۱۶۰ آمپربه شماره اشتراک و شماره شناسایی
ب ) گاز صنعتی
تبصره: با توافق طرفین مقرر گردید موجر هر زمان بخواهد به مورد اجاره سرکشی نموده و صحت و سلامت مورد اجاره را مورد بررسی قراردهد . بدیهی است ممانعت مستاجر از ورود موجر به محل مورد اجاره از موارد فسخ خواهد بود. گزارش پلیس ۱۱۰ و یا استشهاد دو نفر از کسبه محل جهت اثبا ت ممانعت کافی میباشد.
۳-مدت اجاره : یک سال تمام شمسی و از تاریخ تا تاریخ میباشد.
۴-مبلغ اجاره :
میزان اجاره بها جمعا مبلغ شش میلیارد ریال از قرار ماهیانه مبلغ ……………………………….ریال می باشدکه با توافق طرفین در خصوص نحوه پرداخت بطریق زیر توافق گردید :
مبلغ چهار میلیارد ریال همزمان با امضای قرارداد بموجب یک فقره چک بشماره مورخ عهده بانک شعبه توسط مستاجر به موجر پرداخت گردید.
الباقی مبلغ دو میلیارد ریال میباشد که بموجب یک فقره چک بشماره مورخ عهده بانک شعبه توسط مستاجر به موجر پرداخت خواهد گردید.
تبصره : در صورت فسخ قرارداد از طرف مستاجر بهر دلیل و بهر عنوان در هرزمان ولو اینکه یکماه پس از انعقاد قرارداد صورت گیرد و یا در صورت انصراف مستاجر از ادامه فعالیت در محل و یا در صورت فسخ قرارداد از طرف موجر بدلیل تخلف مستاجر از تعهدات خود در این قرارداد مبلغ اجاره بهای کل مدت اجاره به مستاجر مسترد نخواهد گردید و مستاجر هیچ حق و ادعایی نسبت به مبلغ اجاره بهای پرداختی و نسبت به منافع مورد اجاره در خصوص الباقی مدت نخواهد داشت .
بدیهیست چنانچه موجر بصورت یکطرفه و بدون دلیل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید ملزم است پس از ارائه مفاصاحسابهای مقرر در این قرارداد از جانب مستاجر و تسویه دیون مربوط به مستاجر و اجاره بهای متعلقه از تاریخ انعقاد تا تاریخ تخلیه نسبت به بازپرداخت الباقی اجاره بها پس از تحویل و تسویه دیون مستاجر اقدام نماید.
تبصره :چنانچه چک شماره مورخ برگشت بخورد قرارداد منفسخ می گردد و مستاجر هیچ حق و ادعایی نسبت به مبلغ چهارصد میلیون تومان پرداختی نخواهد داشت.
۵- هیچ مبلغی از طرف مستاجر بعنوان قرض الحسنه یا ودیعه یا سرقفلی به موجر پرداخت نگردیده است و مستاجر هیچ حق و ادعایی در خصوص موارد مذکور نخواهد داشت .
۶- سر قفلی وحق کسب و پیشه : مستاجرهیچ وجهی بابت سر قفلی پرداخت نکرده است و به این ترتیب مستاجر هیچگونه حقی نسبت به سر قفلی و حقوق صنفی و حق کسب و پیشه متعلقه به ملک ندارد و در انقضای مدت چیزی از این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.
۷- تسلیم مورد اجاره : مورد اجاره همزمان با امضای قرارداد تحویل مستاجر گردید و مستاجر اقرار به تحویل مورد اجاره نمود.
سایرشروط قرارداد:
۸- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیرکلا یا جزئا یا مشاعا تحت هر عنوان و شرایطی اعم از مشارکت و اجاره و همکاری و غیره ندارد.
۹- مورد اجاره صرفا بابت فعالیت مندرج در پروانه بهره برداری پیوست قرارداد اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوان حق تغییر فعالیت و یا استفاده دیگری از مورد اجاره ندارد.
۱۰ -حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن بر عهده مستاجر می باشد و باید در انقضای مدت , مورد اجاره و تجهیزات آنرا صحیح و سالم تحویل دهد.(مورد اجاره و تجهیزات آن به رویت مستاجر رسید و مستاجر اقرار به رویت واقرار به سلامت آن نمود.)
۱۱ -تعمیرات و رفع معایب کلی مورد اجاره بعهده موجر و رفع معایب جزیی به عهده مستأجر خواهد بود.مگر اینکه عیب یا تلف ایجاد شده ناشی از قصور یا تقصیر یا سهل انگاری مستاجر باشد که در آنصورت مستاجر در قبال آن مسوول خواهد بود.تشخیص هزینه های کلی و جزیی بعهده موجر خواهد بود. در صورت اختلاف ,هزینه های بالای پانصد میلیون ریال هزینه های کلی و هزینه های کمتر از این مبلغ هزینه های جزئی تلقی میگردد.
۱۲ -پرداخت کلیه هزینه های مربوط به ملک مورد اجاره اعم از مالیات بر مستغلات ( مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ) و مالیات بر مشاغل عوارض شهرداری و قبوض برق وآب و تلفن و غیره بر عهده مستأجر میباشد و مستأجر مسوول پرداخت آنها در موعد مقرر و قانونی خود می باشد.
۱۳ -با توافق طرفین مقرر گردید کپی پروانه بهره برداری موجر در طول مدت اجاره در اختیار مستاجر قرار گیرد و مستاجر بتواند در حیطه اختیارات پروانه از آن بهره برداری نماید .

تبصره : مستاجر مکلف است درخصوص استفاده از پروانه بهره برداری کلیه اصول و مقررات و
قوانین جاری و صنفی رارعایت نماید . چنانچه دراثر عملکرد مستاجر پروانه بهره برداری تعلیق یا ابطال گردد مستاجر مسوول بوده و مکلف به جبران خسارت وارده میباشد . ضمنا خسارت ناشی از ابطال پروانه مبلغ سه میلیارد تومان توافق گردید.
ضمنا هرگونه مالیات و هزینه ای به جهت عملکرد مستاجر و بدلیل استفاده از پروانه بهره برداری موجر به موجر تعلق گیرد بعهده مستاجر میباشد .
۱۴ – اسقاط کافه خیارات منجمله خیارغبن ولو فاحش از طرفین به عمل آمد.
۱۵ -مستأجر مکلف است مالیتها و عوارض کسبی و تولیدی و حقوق و نیزحق بیمه کارگران و کارکنان خود را بموقع پرداخت نماید و نیز در فعالیت خود ضوابط قانونی وشرعی را دقیقا رعایت نماید.ضمنا مستأجرمکلف است قبل از آغاز فعالیت در مورد اجاره کلیه مجوزهای لازم جهت فعالیت خود را اخذ نماید.در صورت کوتاهی مستأجر از اخذ مجوزهای لازم و یا انجام تعهدات خود در قبال موجر یا اشخاص ثالث، مستأجر مسوول و ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به موجر خواهد بود.ضمنا مستاجر مکلف است در انقضای قرارداد و یا در صورت فسخ قرارداد مفاصا حساب بیمه مالیات بر مشاغل و مالیات بر مستغلات مورد اجاره شهرداری برق گاز وسایر از تاریخ انعقاد قرارداد تا زمان تخلیه را اخذ و به موجر ارائه نماید.
در صورت امتناع مستاجر موجر می تواند شخصا نسبت به پرداخت و تصفیه حسابهای مربوطه اقدام و از محل چک موضوع ماده۱۹ قرارداد نسبت به وصول مبالغ پرداختی اقدام نماید. ضمنا موجر میتواند ابتدا نسبت به وصول چک مذکور اقدام نماید و پس از وصول نسبت به پرداخت دیون مربوطه اقدام نماید.
۱۶ بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مستأجر ملک مورد اجاره را در انقضای مدت و یا در صورت فسخ ویاانقساخ قرارداد ، مستاجر از تخلیه و تحویل ملک امتناع نماید بابت هر روز تاخیر مبلغ یکصد میلیون ریال به موجر پرداخت نماید. این مبلغ از محل چک موضوع ماده ۱۹ این قرارداد نیز قابل وصول خواهد بود.
۱۷ تحویل ملک در پایان مدت اجاره مستلزم تحویل آن بصورت صحیح و سالم و با تمامی متعلقات آن و همراه با اخذ کلیه مفاصاحسابها از جانب مستاجر میباشد .
تبصره : با توجه به اینکه مالیات مستغلات مربوط به مورد اجاره معمولا در انتهای قرارداد معین نمیباشد لذا مستاجر مکلف است در زمان تخلیه معادل اجاره سه ماه را بصورت علی الحساب به موجر پرداخت نماید و موجر پس از مشخص شدن مالیات بر مستغلات نسبت به پرداخت قبوض مربوطه اقدام و آنرا از مبلغ پرداختی کسر و الباقی را به مستاجر عودت نماید .
۱۸ مستاجر مکلف است مورد اجاره را درقبال آتش سوزی و سایر خسارات مربوط به املاک صنعتی در طول مدت قرارداد بیمه نماید.ضمنا مستاجر مکلف است نسبت به کلیه خطرات تولیدی و صنعتی در خصوص کارگران و مجموعه بیمه مسوولیت مدنی تمام خطر را اخذ نماید . بدیهیست .در صورت عدم انجام این تعهد موجر میتواند قرارداد را فسخ نماید.
۱۹ یک طغری چک بدون تاریخ به مبلغ ……………………. ریال از حساب جاری شماره ………………………………………………………………………….. از طرف مستاجر در اختیار موجر قرارداده شد و بین طرفین مقرر گشت در صورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرربابت اجرت المثل یا در صورت عدم پرداخت هزینه های برق و تلفن و سایر بدهی های مستاجر به مراجع دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و یا عدم وصول هر یک از چکهای اجاره بها و یا تخطی مستأجر از انجام هر یک از تعهدات خود در این قرارداد، موجر می تواند چک مزبور را مورخ نموده، نسبت به وصول کل آن یا قسمتی از آن به تشخیص خود اقدام نمایدو پس از وصول کلیه مطالبات از محل چک مذکور و تسویه دیون مستاجر نسبت به استرداد الباقی مبلغ اقدام نماید.
بدیهیست چنانچه بدهی مستأجر از مبلغ چک بیشتر شود، مازاد از طرق قانونی قابل وصول
خواهد بود.

۲۰- در صورتیکه در طول مدت این قرارداد هر خسارت یا تعهدی متوجه مورداجاره و متعلقات آن گردد که ناشی از اقدامات مستأجرباشد، مستأجر مسوول خواهد بود، اگرچه خسارت وارده بعد از انقضای مدت قرارداد آشکار گردد.
۲۱-موجر میتواند با حفظ حقوق مستاجر نسبت به انتقال مورد اجاره در قالب صلح بیع و یا هر قرارداد دیگری اقدام نماید .مشروط بر اینکه حقوق مستاجر در انتقال مورد اجاره لحاظ گردد.

۲۲ -هر یک از طرفین میتوانند در صورت تمایل قرارداد را فسخ نمایند مشروط بر اینکه مراتب فسخ را یکماه قبل به طرف دیگر اطلاع دهند. مستاجر ملزم است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اطلاع موجر به مستاجر، نسبت به تخلیه و تحویل آن به موجر اقدام نماید و در غیر اینصورت مستاجر مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل به شرح مواد۱۶و۱۷ خواهد بود. شرایط مقرر در خصوص فسخ قرارداد بدلیل تخلف مستاجر از تعهدات خود، از نظر زمانی محدودیتی نداشته و موجر هر زمان در صورت تحقق تخلف می تواند از حق فسخ خود استفاده نماید.بدیهیست در صورت فسخ قرارداد از طرف مستاجر مستاجر هیچ حق و ادعایی نسبت به اجاره بهای پرداختی بابت کل مدت قرارداد نخواهد داشت.
۲۳ –در صورت تخلف مستاجر از هریک از تعهدات خوددر این قرارداد موجر میتواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید . قید حق فسخ در برخی از تعهدات بدلیل اهمیت بیشتر آنها بوده و بمعنی عدم ایجاد حق فسخ برای موجر در سایر موارد نخواهد بود.
۲۴ –بموجب این قرارداد کلیه مدیران وقت شرکت مستاجر که مشخصات آنها در ابتدای این قرارداد قید گردیده است در خصوص کلیه تعهدات مستاجر با شرکت مستاجر مسوولیت تضامنی خواهند داشت .
۲۵ –در صورت تمایل طرفین و انجام تعهدات از جانب طرفین طرفین میتوانند با توافق یکدیگر قرارداد را برای مدت یکسال دیگر تمدید نمایند . در اینصورت ۲۰درصد مبلغ اجاره بها به مبلغ این قرارداد اضافه میگردد. بدیهیست این ماده هیچ تکلیفی برای هیچ یک از طرفین جهت تمدید قرارداد ایجاد نمی نماید .
۲۶ – این قرارداد در چهار صفحه و هر صفحه در دو نسخه واحد تنظیم و به امضای طرفین قرارداد و شهود رسید.

محل امضای موجر امضای مستأجر

امضای شاهد اول امضای شاهد دوم

3 دیدگاه برای “نمونه قرارداد اجاره سوله صنعتی

  1. اکبر محمودی گفته:

    سلام استاد عزیز و بزرگوار .مطالب اجاره نامه سوله بسیار کارامد و کامل بود،اگر امکان دارد چگونگی نگارش متن توضیحات مبایعه نامه صنعتی را منتشر کنید .با سپاس

  2. علی امیری گفته:

    سلام وقتتان بخیر.
    استاد بزرگوار من از شهرستان جیرفت استان کرمان هستم سوله صنعتی داشتم که به دلیل نداشتن نقدینگی و تورم و بدهکاری بانکی دچار مشکل شده بودم و از طرفی هم بیکاری رنج می بردم که شخصی از زنجان آمد و یک ساله اجاره کرد ولی هیچ گونه چک یا سفته ای در قبال اجاره بها نداد و گفت که چک ندارم و من هم مبلغی به عنوان رهن از اوشان گرفتم. و حالا توی سه سال ماندگار شده و در تعهدات خود عمل نمی کند و کرایه هم سروقت نمی دهد و از پول آب و برق هم کاهلی می کند و من هم یک پیرمرد با هزاران مشکل و این آقا هم با نیرنگ و دروغ تا کنون مانده است و نمی دانم چکار کنم که به حق و حقوق خود برسم و در صورتی که چک هم داشت ولی دروغ بهم گفت. خواهش می‌کنم که من را راهنمایی کنید که آیا می توانم فسخ قرارداد کنم و یا اینکه از چه طریقی جلوگیری از بروز مشکلات بیشتری برای خودم نشوم. اگر امکان دارد بخاطر خدا در واتساپ به همین شماره پیام یا تماس بگیرید و من را راهنمایی کنید. شماره تماس و واتساپ ۰۹۲۲۳۶۳۲۴۱۹ می باشد. از لطف و محبت شما تشکر فراوان دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.