نمونه قرارداداجاره یک اتاق از دفتر کار

 نمونه قرارداد  اجاره یک اتاق از دفتر کار 

 

اجاره نامه

 ماده ۱ : طرفین قرارداد

     1-1- موجرین : آقای/خانم    فرزند       به شماره شناسنامه   صادره از                 کدملی                    متولد          همراه               مقیم       

     2-1- مستاجرین  :آقای/ خانم   فرزند  کد ملی                      شماره شناسنانه                          متولد           صادره از                  همراه            مقیم

تبصره : هرگونه ابلاغ به نشانی هر یک از مستاجرین به منزله ابلاغ به هر دو نفر خواهد بود و نیازی به ابلاغ به هر دو نشانی نخواهد بود .

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

     عبارتست از اجاره  یک اتاق از دفتر کار  واقع  در                        با وضعیت موجود که به رویت مستاجر رسیده است با حق استفاده از برق  آب  گاز وهواساز و آشپزخانه و سرویس بهداشتی بصورت اشتراکی وخط تلفن                     بصورت اختصاصی  که به رویت مستاجر   رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .ضمنا اتاق مبله میباشد و با مبلمان موجود به مستاجرین اجاره داده میشود.

تبصره: در کل آپارتمان به استثنای اتاق مورد اجاره  دوربینهای مدار بسته با مدیریت موجر نصب میباشد و مستاجر از این موضوع اطلاع دارد و حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

پرداخت قبض  تلفن اختصاصی با مستاجرین میباشد.

ماده ۳ : مدت اجاره

     مدت اجاره یکسال تمام  شمسی از تاریخ             تاتاریخ          میباشد .

ماده ۴ : اجاره بها و نحوه پرداخت  

     1-4- میزان اجاره بها                       میلیون  ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ          میلیون ریال میباشد که درابتدای  هر ماه اجاری (اولین پرداخت               نقدا بحساب آقای     بشماره                         وکارت شمار ه          )پرداخت می شود .

     2-4- مبلــغ                          میلیون  ریال از طرف مستاجرین بعنوان قرض الحسنه  طی واریزی به حساب          

 به مبلغ                               میلیون ریال و یک فقره چک بشماره                              بانک آینده به مبلغ                  ریال       پرداخـــت  شـــد  .

 ماده ۵: تسلیم مورد اجاره : مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن همزمان با امضای قرارداد  به مستاجر   تسلیم شد .

(مستاجر در خصوص اتاق خود دارای کلید اختصاصی و در خصوص درب ورودی واحد دارای کلید مشترک با موجر خواهد بود.)

ماده ۶ : شرایط و آثار قرارداد

     1-6- مستاجر نمی توانند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد (                  ) استفاده نمایند . مستاجر  مکلف است  به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نمایند

     2-6- مستاجر صرفا   حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارند و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند وحق انتقال و واگذاری مورد اجاره راکلا یا جزئا  به غیربهر عنوان اعم از مشارکت و غیره   ندارد .  

ضمنا مستاجر اجازه ندارد کلید ورودی و یا اتاق خود را در اختیار غیر قراردهند.

   3-6- مستاجر  صرفا” می توانند در روزهای اداری وایام غیر تعطیل  از ساعت ۹ الی ۲۰از مورد اجاره استفاده نماید و در خارج از این ساعات حق استفاده و تردد در مورد اجاره را نخواهد داشت . مگر در صورت هماهنگی قبلی با موجر بصورت موردی و در صورت موافقت مدیریت ساختمان و عدم ممانعت از تردد در ساعت مورد تقاضا از جانب مدیریت ساختمان

   4-6- مستاجر مکلف است از قراردادن اسناد و مدارک و اشیای قیمتی در مورد اجاره خودداری نماید. در غیر اینصورت خود پاسخگودرقبال فقدان و یا خسارات وارده خواهند بود.

   5-6- مستاجر  مجاز به استفاده از وسایل پرمصرف برقی در مورد اجاره نخواهد بود.

   6-6- بابت هزینه های مصرفی   برق / گاز /  / فاضلاب شهری/  حقوق کارمند مشترک وبیمه مربوطه و هزینه نظافت   اینترنت مشترک مخابرات وشارژ و ضمنا صرفا چای جهت پذیرایی مبلغ                میلیون ریال در مبلغ اجاره بها منظور گردیده است .(شارژ واحد در حال حاضر           میلیون ریال و حداقل حقوق کارمند بابت خدمات مورد نظر               میلیون ریال و هزینه برق واحد ماهانه حدود        ریال میباشد )

   7-6- مالیات مستغلات متعلقه  و مالیات بر درآمد و مشاغل ( تجاری ، اداری ) بر عهده مستاجرین  می باشد و استرداد ودیعه مربوط به مستاجرین مستلزم ارائه مفاصاحساب مالیات مشاغل و مالیات مستغلات مربوط به این قرارداد از جانب مستاجرین خواهد بود.

     8-6- مبلغی بابت حق سرقفلی توسط مستاجر پرداخت نگردیده است و مستاجر در خصوص حق کسب و پیشه و سرقفلی ادعایی نداشته و نخواهد داشت .

     9-6- مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستاجر ه ، مستاجر  متعهد به جبران خسارت وارده خواهند بود .

تبصره :مستاجر نمیتواند تغییراتی در مورد اجاره ایجاد نماید مگر با موافقت موجر

 چنانچه مستاجر در اتاق مورد اجاره تغییراتی دهد که تغییرات حاصله متصل به مورد اجاره باشد در هنگام تخلیه درخصوص تغییرات متصل مذکور در صورتی که بدون خرابی قابل انفصال از مورد اجاره نباشند مستاجرنمیتواند آنها را از مورد اجاره منفصل نماید وضمنا نمیتواند در خصوص هزینه تغییرات مذکور ادعایی داشته باشد. انفصال الحاقات صرفا در صورتی ممکن خواهد بود که مستاجر مورد اجاره را بدون خرابی و یا با اعاده به وضع سابق تحویل موجر نمایند.

     10-6- موجر ملزم است  در زمان تخلیه نهایی و پس از  تسویه حساب وکسر بدهیهای زمان اجاره  اعم از اجاره بها اجرت المثل حقوق کارمند مشترک وارائه مفاصاحساب مالیاتی مدت قرارداد در خصوص مالیات مشاغل و مالیات بردرآمد  نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجرین  ، با اخذ رسید اقدام نماید .چنانچه مستاجر تعهدات خود در خصوص تخلیه و اخذ مفاصاحساب را انجام دهد ولیکن موجر از استرداد ودیعه امتناع نماید بایستی به ازای هرروز تاخیر مبلغ         میلیون ریال به مستاجر پرداخت نمایند.

موجرین و مستاجرین هریک دارای مشتریان اختصاصی خود میباشند و اجازه جذب افراد مراجعه کننده یکدیگر را نخواهند داشت.

چنانچه فردی از طریق تابلوی منصوب بر دیوار ساختمان مراجعه نماید و یا چنانچه از طریق معرفی های صورت گرفته در خصوص نام تجاری موجر ویا بصورت گذری به دفتر مراجعه نماید مشتری موجر محسوب می گرددو  مستاجردرآن ذینفع نخواهد بود و درج نام مستاجرین در ذیل نام تجاری برروی تابلوی ورودی باعث ایجاد حق در اینخصوص برای ایشان نخواهد شد.

  11-6-در صورت تمایل مستاجر به هرگونه تغییر در مورد اجاره علاوه براینکه این امر منوط به موافقت موجر میباشد هزینه آن کلا بعهده مستاجرین خواهد بود.

  12-6- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد وباموافقت طرفین  ممکن است .

۱۳-۶- مستاجر  مکلف است به محض اتمام مدت اجاره و یا فسخ قرارداد ، عین مستاجر ه را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجرین تسلیم نمایند ، چنانچه مستاجر  مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجرین خودداری نمایند موظفند روزانه مبلغ              میلیون  ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بابت ایام  بعد از اتمام یا فسخ قرارداد به موجر بپردازند و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه  ( اجرت المثل )و سایردیون مستاجرین   با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .

۱۴-۶- انتخاب و مدیریت کارمند دفتری بعهده موجرین میباشد. ساعت کار کارمند دفتری  همه روزه از ۹:۳۰ تا ۲۰خواهد بودکه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۵ اختصاص به امور اداری خارج از دفتر شامل امور بانکی و پستی و یا تقدیم لایحه دارد. در حال حاضر دفتر دارای کارمند میباشد لیکن موجر تعهدی در اینخصوص نخواهد داشت.درروزهای کاری شنبه تا چهارشنبه چنانچه  دفتر فاقد کارمند باشد بابت هرروز کاری              تومان از اجاره آن ماه کم خواهد شد .(این امر شامل مرخصیهای کارمند نخواهد بود. بلکه صرفا شامل زمانی است که دفتر حداقل سه روز متوالی کاری فاقد کارمند باشد وضمنا شامل روز پنج شنبه  وتعطیلات نخواهد بود .)

۱۵-۶- چنانچه مستاجرین در موعد مقرر از پرداخت اجاره بها خودداری نمایند و تاخیر مربوطه بیش از پنج روز باشد در آنصورت  موجرین میتواندراسا و بدون مراجعه به مرجع قضایی از ورود مستاجرین  به مورد اجاره و دفتر کار خودداری نماید و در اینصورت مستاجر  حق هیچ گونه ادعا و یا اعتراضی نخواهد داشت علاوه براینکه مستاجر ملزم به پرداخت اجاره ایام مذکور نیز میباشند..در صورت امتناع مستاجر  از پرداخت مبلغ اجاره و یا هزینه های متعلقه قرارداد بیش از۱۵ روز از تاریخ مقرر و یاعدم رعایت سایر تعهدات مستاجرین مقرر در قرارداد  قرارداد منفسخ و موجر میتواند بشرح ماده ۱۸-۶ عمل نماید.در اینصورت مستاجر  ملزم به پرداخت اجرت المثل ازتاریخ اعلام فسخ  طبق ماده ۱۵-۶ خواهد بود .

۱۶-۶- در صورت اتمام مدت قرارداد اجاره و عدم تخلیه مورد اجاره توسط مستاجر  موجر میتواند ضمن خودداری از تردد مستاجر  به دفتر و محل مورد اجاره راسا” نسبت به بازنمودن درب مورد اجاره و تخلیه آن اقدام و لوازم و مدارک و متعلقات مستاجر  را به نشانی مندرج در این قرارداد تحویل نماید و در اینصورت مستاجر  حق هیچگونه ادعا و یا اعتراضی نخواهد داشت و موجر هیچ مسوولیتی در قبال خسارات وارده به مستاجر  نخواهد داشت .در صورت امتناع مستاجر  از تحویل گرفتن اموال خود اموال به انبار عمومی منتقل خواهد شد . ضمنا” کلیه هزینه ها ی وارده نیز بهمراه سایر مطالبات موجر از قرض الحسنه کسر و الباقی به مستاجر  پرداخت  خواهد شد.

۱۷-۶ – مستاجر  مکلف به رعایت کلیه قوانین و نظامات کشوری و مقررات حرفه ای در محل مورد اجاره می باشد .

۱۸-۶- موجر میتواند کلیه دیون مستاجر  ازقبیل اجور(اجرت المسمی اجرت المثل ) هزینه تابلوی مشترک و مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات را با مبلغ قرض الحسنه پرداختی توسط مستاجر  تهاتر نماید و مستاجر  حق هیچ گونه ادعا و یا اعتراضی در اینخصوص نخواهد داشت .

مستاجر ین در قبال کلیه دیون و تعهدات مربوط به مستاجر در این قرارداد دارای مسوولیت تضامنی درقبال مستاجرین میباشند .

 همچنین موجرین در قبال کلیه تعهدات خود در این قرارداد در قبال مستاجرین مسوولیت تضامنی دارند.

ماده ۷  کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .

ماده ۸   این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر  مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود .

ماده ۹: چنانچه هریک از طرفین قرارداد بخواهد قرارداد را فسخ نماید بایستی مراتب را یکماه قبل کتبا به طرف مقابل اطلاع دهد و رسید اخذ نماید .

ماده ۱۰    باستناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر  مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند    

ماده ۱۱  این قرارداد در تاریخ            ساعت                در دو نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید .

موجر                           مستاجر                           ساهد۱            شاهد۲ 

1 دیدگاه برای “نمونه قرارداداجاره یک اتاق از دفتر کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.