نمونه قرارداداجاره سوله

بسمه تعالی

قرارداداجاره سوله  توسط آقای سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است .

شما میتوانید از طریق مشاوره باوکلای گروه حقوقی طرح نو  سوالات خود را با وکلای گروه حقوقی طرح نو  مطرح فرمایید . وکلای گروه حقوقی طرح نو (دفتروکالت سیدرضاپورطراح و همکاران )آماده ارائه خدمات در خصوص ارائه مشاوره و قبول وکالت دعاوی حقوقی کیفری  تجاری ( داخلی و بین المللی ) ملکی و خانوادگی و تنظیم قراردادهای موکلین بصورت تخصصی میباشند . وکلای گروه حقوقی طرح نو در سراسر ایران وکالت دعاوی شما را بعهده میگیرند .

قرارداد اجاره:

موجر: شرکت/آقای/ خانم                              با مسوولیت محدود/سهامی خاص                      ش ش/ ثبت شده بشماره                               دارای شناسه ملی                            تلفن                   به نشانی       

مستاجر: آقای  /خانم/شرکت                        بشماره ملی                          متولد /ثبت               ش ش /ش ث  مقیم                   تلفن                         موبایل                    مقیم

مورد اجاره :      ششدانگ سوله   تولیدی وتجاری                     پلاک                      اصلی بشماره                        از اصلی مزبور واقع در                              به مساحت  تقریبی                   متر مربع به نشانی  

تجهیزات و امکانات مورد اجاره به شرح زیر می باشد:

الف) برق صنعتی فشار قوی سه فاز و ۱۶۰ آمپربه شماره اشتراک                و شماره شناسایی  

ب) یک خط تلفن به شماره

ج) منبع آب و دو منبع گازوییل و دو مخزن گاز

د)انشعاب آب و گاز دایر

مدت اجاره : یک سال شمسی که آغاز آن از تاریخ                   می باشد.

مبلغ اجاره وقرض الحسنه وسرقفلی:

الف-میزان اجاره بها جمعا                         ریال  از قرار ماهیانه مبلغ                      ریال می باشدکه اول هر ماه به موجب      فقره چک بشرح ذیل پرداخت می شود.

ب-مبلغ                            ریال از طرف مستاجر بعنوان قرض الحسنه(یکصد میلیون ریال انتقالی از قرض الحسنه سالهای گذشته )و                     ریال  بموجب چک  شماره                مورخ                            عهده بانک                     به موجر پرداخت شد.  

مبلغ قرض الحسنه با انقضای مدت اجاره و یا فسخ آن پس ازتخلیه عین مستاجره و تحویل آن به موجر و پس از ارائه مفاصاحسابهایی که مستاجر مکلف به اخذ آن درزمان تخلیه میباشد و پس از کسر مطالبات موجر از مستاجر بهر عنوان از عناوین معینه در قرارداد ، به مستاجر مسترد خواهد شد. تهاتر خسارت ناشی از تاخیر درانجام تعهدات ازجمله  تخلیه، اجرت المسمی، اجرت المثل، و سایر خسارات و مطالبات موجر پیش بینی شده در قرارداد و یا تعیین شده ازطریق مراجع قضایی با مبلغ قرض الحسنه بلااشکال می باشد و چناچه میزان مطالبات موجر بیش از مبلغ قرض الحسنه باشد در آنصورت از محل سایر تضمینات و یا مستقیما از طریق مراجع قضایی ، مازاد آن وصول خواهد شد.

سر قفلی : مستاجرهیچ وجهی بابت سر قفلی پرداخت نکرده است و به این ترتیب هیچگونه حقی نسبت به سر قفلی و حقوق صنفی و حق کسب و پیشه متعلقه به ملک ندارد و در انقضای مدت چیزی از این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

سایرشروط:

۱- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیرکلا یا جزئا یا مشاعا تحت هر عنوان و شرایطی در قالب عقد اجاره رهن مشارکت همکاری و غیره   ندارد.

۲-مورد اجاره صرفا به شغل                        اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوان حق تغییر فعالیت و یا استفاده دیگری از مورد اجاره ندارد.

۳-حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن بر عهده مستاجر می باشد و باید در انقضای مدت , مورد اجاره و تجهیزات آنرا صحیح و سالم تحویل دهد.(مورد اجاره و تجهیزات آن به رویت مستاجر رسید و مستاجر اقرار به رویت نمود.)

مستاجر متعهد میباشد در حد عرف نسبت به حفظ و نگهداری مورد اجاره اهتمام ورزدو از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به مورد اجاره خودداری نماید و

۴- تعمیرات اعم از کلی و جزیی به عهده مستأجر خواهد بود.

۵- پرداخت کلیه هزینه های مربوط به ملک مورد اجاره اعم از برق وآب و تلفن گاز دیماند برق و غیره بر عهده مستأجر میباشد و مستأجر مسوول پرداخت آنها در موعد مقرر و قانونی خود می باشد.

۶- اسقاط کافه خیارات منجمله غبن ولو فاحش از طرفین به عمل آمد.

۷- مستأجر مکلف است مالیتها و عوارض کسبی و تولیدی و حق بیمه کارگران و کارکنان خود را بموقع پرداخت نماید و نیز در فعالیت خود ضوابط قانونی وشرعی را دقیقا رعایت نماید.ضمنا مستأجرمکلف است قبل از آغاز فعالیت در مورد اجاره کلیه مجوزهای لازم جهت فعالیت خود را اخذ نماید.در صورت کوتاهی مستأجر از اخذ مجوزهای لازم و یا انجام تعهدات خود در قبال موجر یا اشخاص ثالث، مستأجر مسوول و ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به موجر خواهد بود..در صورت امتناع  مستاجر، موجر می تواند شخصا نسبت به پرداخت و تصفیه حسابهای مربوطه اقدام و از محل قرض الحسنه و در صورت عدم کفایت از محل چک موضوع ماده  9 قرارداد برداشت نماید.

۸- بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مستأجر ملک مورد اجاره را در انقضای مدت، تخلیه و تحویل ننماید و یا در صورت فسخ قرارداد از طرف موجر، مستاجر از تخلیه و تحویل ملک امتناع نماید بابت هر روز تاخیر مبلغ             ریال علاوه بر مبلغ اجاره بعنوان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدبه موجر پرداخت نماید. این مبلغ از محل چک موضوع ماده نه این قرارداد نیز قابل وصول خواهد بود.

۹- یک طغری چک بدون تاریخ به مبلغ                 ریال از حساب جاری شماره  ……………………………عهده بانک                           از طرف مستاجر در اختیار موجر قرارداده شد و بین طرفین مقرر گشت در صورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر یا در صورت عدم پرداخت هزینه های برق و تلفن و سایر بدهی های مستاجر به مراجع دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی  و یا عدم وصول هر یک از چکهای اجاره بها و یا تخطی مستأجر از انجام هر یک از تعهدات خود در این قرارداد، موجر می تواند چک مزبور را مورخ نموده، نسبت به وصول کل آن یا قسمتی از آن به تشخیص خود اقدام نماید. وجه التزام تأخیر در تخلیه و تحویل عین مستأجره روزانه پانزده میلیون ریال خواهد بود و چنانچه بدهی مستأجر از مبلغ چک بیشتر شود، مازاد از طرق قانونی قابل وصول خواهد بود.

۱۰- عدم وصول هر یک از چکهای اجاره بها و یا تخلف مستأجر از هر یک از شروط و ضوابط این اجاره نامه برای موجر حق فسخ اجاره را نسبت به باقیمانده مدت ایجاد میکند و در اینصورت علاوه بر ایجاد حق فسخ  اقساط باقیمانده اجاره بها حال میشود و علاوه بر فسخ مورد اجاره الباقی اجاره بها نیز بعنوان خسارت ناشی از تخلف در انجام تعهدتوسط موجر یکجا قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ضمنا موجر میتواند جهت وصول مطالبات خود از مبلغ قرض الحسنه و نیز چک موضوع ماده نه این قرارداد و یا مستقیم از محل این قرارداد  استفاده نماید.

۱۱- در صورتیکه در طول مدت این قرارداد هر خسارت یا تعهدی متوجه شرکت بولات و یا مورد اجاره و یا زمینهای موجر گردد که ناشی از اقدامات مستأجراعم از تعدییی یا تفریط باشد، مستأجر مسوول خواهد بود، اگرچه خسارت وارده بعد از انقضای مدت قرارداد یا فسخ آن آشکار گردد.

۱۲- در طول مدت اجاره، موجر حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ یک از اشکال اعم از فروش،  اجاره، سرقفلی به غیر را ندارد.

۱۳- طرفین میتوانند در صورت تمایل قرارداد را فسخ نمایند مشروط بر اینکه  مراتب فسخ را یکماه قبل به طرف دیگر اطلاع دهند. مستاجر ملزم است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اطلاع موجر به مستاجر، نسبت به تخلیه و تحویل آن به موجر اقدام نماید و در غیر اینصورت مستاجر مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل به شرح ماده ۸  خواهد بود. شرایط مقرر در خصوص فسخ قرارداد بدلیل تخلف مستاجر از تعهدات خود، از نظر زمانی محدودیتی نداشته و موجر هر زمان در صورت تحقق می تواند از حق فسخ خود استفاده نماید.

۱۴- این قرارداد در     صفحه و هر صفحه در دو نسخه واحد تنظیم و به امضای طرفین قرارداد و شهود رسید و در کمال صحت عقل و اراده طرفین به امضای طرفین رسید و فیمابین طرفین مبادله شد.

 

                    محل امضای موجر                                                  امضای    مستأجر

 

                       امضای   شاهد اول                                                           امضای   شاهد دوم

قرارداد اجاره سوله بصورت نمونه میباشد .جهت مشاوره و تنظیم قرارداد اجاره سوله بصورت سفارشی توسط وکلای گروه حقوقی طرح نو  کلیک کنید.

https://vakilt.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.