نمونه قرارداداجاره خط تولیدو ماشین آلات صنعتی

این قرارداد توسط سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است .شما میتوانید سوالات حقوقی خود را با وکلای گروه حقوقی طرح نو مطرح فرمایید.ضمنا درصورت نیاز به وکیل دادگستری جهت امور حقوقی خود میتوانید با وکلای گروه حقوقی طرح نو تماس حاصل فرمایید:
تلفن مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو : جهت استان تهران :۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵
تلفن کشوری مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو : ۹۰۹۹۰۷۰۶۹۶ تماس از خط ثابت بدون کد

بسمه تعالی

قرارداد اجاره ماشین آلات :

۱-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ                          در محل             فیمابین آقای  بمشخصات                               که در این قرارداد موجر (مالک ) نامیده میشود از یکطرف و شرکت بمشخصات          بمدیریت                        و دارندگان حق امضای                 بمشخصات                 که در این قرارداد مستاجر نامیده میشود و اعضای هیات مدیره شرکت مستاجر بمشخصات               که در این قرارداد ضامن نامیده میشوند با شرایط زیر منعقد گردید :

 

طرفین مکلفند در سامانه ثنا ثبت نام نمایند و کلیه ابلاغات از طریق ارسال اظهارنامه در سامانه ثنا توسط طرفین صورت خواهد گرفت .درج اظهارنامه در سامانه ثنای مخاطب  بمنزله ابلاغ به مخاطب خواهد بود و رویت یا عدم رویت آن تاثیری در وضعیت ابلاغ نخواهد داشت.

۲-مورد اجاره :  خط تولید خمیر کاغذ شامل دستگاهها و ماشین آلات بشرح ذیل :

مشخصات دقیق ماشین آلات و سریال آنها بشرح نظریه کارشناسی پیوست قرارداد که به تاییدو امضای طرفین رسیده است میباشد .

 

۳-مدت اجاره : یک سال تمام  شمسی و از تاریخ                         تا تاریخ                میباشد.

۴-مبلغ اجاره :

میزان اجاره بها جمعا  مبلغ           میلیارد ریال از قرار ماهیانه مبلغ ……………………………….ریال      می باشدکه با توافق طرفین در خصوص نحوه پرداخت بطریق زیر توافق گردید :

مبلغ               میلیارد ریال همزمان با امضای قرارداد بموجب یک فقره چک بشماره                 مورخ                    عهده بانک                            شعبه                       توسط مستاجر به موجر پرداخت گردید.

الباقی مبلغ              میلیارد ریال میباشد که بموجب یک فقره چک بشماره                 مورخ                    عهده بانک                            شعبه                       توسط مستاجر به موجر پرداخت خواهد گردید.

تبصره : در صورت فسخ قرارداد از طرف مستاجر بهر دلیل و بهر عنوان در هرزمان ولو اینکه یکماه پس از انعقاد قرارداد صورت گیرد و یا در صورت انصراف مستاجر از ادامه قرارداد  و یا در صورت فسخ قرارداد از طرف موجر بدلیل تخلف مستاجر از تعهدات خود در این قرارداد مبلغ اجاره بهای کل مدت اجاره به مستاجر مسترد نخواهد گردید و مستاجر هیچ حق و ادعایی نسبت به مبلغ اجاره بهای پرداختی  و نسبت به منافع مورد اجاره در خصوص الباقی مدت نخواهد داشت .

بدیهیست چنانچه موجر بصورت یکطرفه و بدون دلیل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید ملزم است پس از ارائه مفاصاحسابهای مقرر در این قرارداد  از جانب مستاجر و تسویه دیون مربوط به مستاجر و اجاره بهای متعلقه از تاریخ انعقاد تا تاریخ تحویل ماشین آلات و دستگاهها  نسبت به بازپرداخت الباقی اجاره بها پس از تحویل و تسویه دیون مستاجروپس از تحویل ماشین آلات مورد اجاره    اقدام نماید.

تبصره :چنانچه چک شماره                   مورخ                    برگشت بخورد قرارداد منفسخ می گردد و مستاجر هیچ حق و ادعایی نسبت به مبلغ                  میلیون تومان پرداختی نخواهد داشت.

 • هیچ مبلغی از طرف مستاجر بعنوان قرض الحسنه یا ودیعه  به موجر پرداخت نگردیده است و مستاجر هیچ حق و ادعایی در خصوص موارد مذکور نخواهد داشت .
 • تسلیم مورد اجاره : مورد اجاره همزمان با امضای قرارداد تحویل مستاجر گردید و مستاجر اقرار به تحویل مورد اجاره نمود.تحویل مورداجاره در محل استقرار ماشین آلات صورت گرفت و تحویل آنها به موجر نیز در همان مکان صورت خواهد گرفت.

سایرشروط قرارداد:

 • مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیرکلا یا جزئا یا مشاعا تحت هر عنوان و شرایطی اعم از مشارکت و اجاره و همکاری و غیره  ندارد.
 • تعمیرات کلی و جزئی دستگاه ها وماشین آلات و لوازم اساسی اعم از خرابی دستگاه وتعمیرات موتوری وهزینه های مصرفی بدون استثنا بعهده  مستاجر می باشد.
 • حفظ ومراقبت از دستگاهها وماشین آلات مورد اجاره بعهده مستأجر است ودر صورتی که هر گونه  خسارتی به دستگاهها وماشین آلات وارد گردد مستاجر موظف و متعهد به جبران آن می باشد
 • مستأجر متعهد است همانطوریکه مورد اجاره را از هر حیث وبه صورت سالم طبق صورتمجلس تحویل وتحول تحویل گرفته هنگام تحویل به موجر سالم تحویل نماید و رسید کتبی دریافت دارد.
 • موجر حق خواهد داشت بطور سرزده و در هر زمان که بخواهد نسبت به بازدید از نحوه فعالیت و عملکرد دستگاهها و ماشین آلات مورد اجاره با اطلاع قبلی یا حتی بدون اطلاع قبلی مستاجر شخصا” یا بتوسط نماینده خویش اقدام نماید.ممانعت مستاجر از ورود موجر به محل باعث ایجاد حق فسخ برای موجر میگردد.
 • مستاجر حق انتقال و جابجایی تمام یا قیمتی از دستگاههارا از محل محل گارگاه واقع در   به هبچ عنوان و بهانه ای ندارد .
 • مستاجر حق ترهین ماشین آلات را بمنظور اخذ وام و تسهیلات و یا به هر منظور دیگری ندارد .
 • مستاجرمتعهد گردید حداکثر هشت ساعت درروز از دستگاهها وماشین آلات مورد اجاره استفاده وبهره برداری نماید.ضمنا مستاجر مکلف به رعایت عرف بهره برداری از دستگاهها و ماشین آلات میباشد و نمیتواند به نحوی از انها استفاده نماید که ماشین آلات نسبت به مدت استفاده استهلاک غیر متعارف پیدا نمایند .بدیهیست چنانچه در هرزمان خلاف این  امر ثابت گردد علاوه بر اینکه موجب ایجاد حق فسخ برای موجر خواهد بود مستاجر در قبال استهلاک مازاد مسوول و مکلف به جبران خسارت برمبنای استهلاک مازاد ماشین آلات و افت ارزش انها میباشد .

بدیهیست افزایش قیمت ماشین آلات در اثر تورم تاثیری در ارزیابی میزان افت و استهلاک به نفع مستاجر نداشته و میزان استهلاک مازاد بشرح زیر محاسبه میشود:

بر فرض مثال چنانچه استهلاک  متعارف ماشین آلات در طول یکسال ۱۰ درصد باشد ولی در اثر استفاده نابجا و نامتعارف ۳۰ درصد مستهلک شود و ارزش ماشین آلات ۴۰ درصد افت پیدا کنددر حالیکه باید ۱۵ درصد افت پیدا میکرد  در آنصورت خسارت وارده به موجر عبارت است از : قیمت روز ماشین آلات در زمان تحویل  بدون احتساب افت و استهلاک  *25 درصد

 • مستاجر نمیتواند از ماشین آلات مورد اجاره استفاده غیر متعارف نماید یا از آنها بهره برداری خلاف دستورالعمل پیوست قرارداد بنماید و یا از افراد غیر متخصص در بهره برداری از آنها استفاده نماید .                
 • – مورد اجاره و تجهیزات آن به رویت مستاجر رسید و مستاجر اقرار به رویت واقرار به سلامت و تحویل آن نمود.
 • -تعمیرات و رفع معایب کلی و جزیی  وتعویض قطعات و تامین مواد اولیه   به عهده مستأجر خواهد بود.
 • پرداخت کلیه هزینه های مربوط به مورد اجاره اعم از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره و مالیات بر مشاغل بر عهده مستأجر میباشد و مستأجر مسوول پرداخت آنها در موعد مقرر و قانونی خود می باشد.
 • در صورت امتناع مستاجر موجر می تواند شخصا نسبت به پرداخت و تصفیه حسابهای مربوطه اقدام و از محل چک موضوع قرارداد نسبت به وصول مبالغ پرداختی اقدام نماید. ضمنا موجر میتواند ابتدا نسبت به وصول چک مذکور اقدام نماید و پس از وصول نسبت به پرداخت دیون مربوطه اقدام نماید.
 • بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مستأجر مورد اجاره را در انقضای مدت و یا در صورت فسخ ویاانقساخ قرارداد ، مستاجر از تحویل مورد اجاره  امتناع نماید بابت هر روز تاخیر مبلغ یکصد میلیون ریال به موجر پرداخت نماید. این مبلغ از محل چک این قرارداد نیز قابل وصول خواهد بود.

             تحویل باید بصورت کامل و بدون عیب و نقص و پس از بررسی و تایید سلامت مورد اجاره توسط

              کارشناس منتخب موجر صورت گیرد. تحویل قسمتی از ماشین آلات یا تحویل معیوب و نیز تحویل   

             در خارج  از محل استقرار مقرر در قرارداد تحویل محسوب نمی گردد.

تبصره : با توجه به اینکه مالیات درآمد ناشی از اجاره معمولا در انتهای قرارداد معین نمیباشد لذا مستاجر مکلف است در زمان تخلیه معادل اجاره سه ماه را بصورت علی الحساب به موجر پرداخت نماید و موجر پس از مشخص شدن مالیات بر مستغلات نسبت به پرداخت قبوض مربوطه اقدام و آنرا از مبلغ پرداختی کسر و الباقی را به مستاجر عودت نماید .

 • مستاجر مکلف است مورد اجاره را درقبال آتش سوزی وسرقت و سایر خسارات مربوط به ماشین آلات صنعتی در طول مدت قرارداد بیمه تمام خطر با تمامی پوششهای لازم نماید.
 •  یک طغری چک بدون تاریخ به مبلغ ……………………. ریال از حساب جاری شماره  …………………………………………………………………………..  از طرف مستاجر در اختیار موجر قرارداده شد .در صورت عدم تحویل بموقع مورد اجاره در موعد مقرربابت اجرت المثل  یا وجه التزام و یا عدم وصول هر یک از چکهای اجاره بها و یا تخطی مستأجر از انجام هر یک از تعهدات خود در این قرارداد ویا ورود خسارت به ماشین آلات ونیز در خصوص کلیه مطالبات موجر از مستاجر ناشی از این قرارداد ،  موجر می تواند چک مزبور را مورخ نموده، نسبت به وصول کل آن یا قسمتی از آن به تشخیص خود اقدام نمایدو پس از وصول کلیه مطالبات از محل چک مذکور و تسویه دیون مستاجر نسبت به استرداد الباقی مبلغ اقدام نماید.

            بدیهیست چنانچه بدهی مستأجر از مبلغ چک بیشتر شود، مازاد از طرق قانونی قابل وصول                   خواهد بود.

 • در صورتیکه در طول مدت این قرارداد هر خسارت یا تعهدی متوجه مورداجاره و متعلقات آن گردد که ناشی از اقدامات مستأجرباشد، مستأجر مسوول خواهد بود، اگرچه خسارت وارده بعد از انقضای مدت قرارداد آشکار گردد.
 • -موجر میتواند با حفظ حقوق مستاجر نسبت به انتقال مورد اجاره در قالب صلح بیع و یا هر قرارداد دیگری اقدام نماید .مشروط بر اینکه حقوق مستاجر در انتقال مورد اجاره لحاظ گردد.
 • هر یک از طرفین میتوانند در صورت تمایل قرارداد را فسخ نمایند مشروط بر اینکه مراتب فسخ را یکماه قبل به طرف دیگر اطلاع دهند. مستاجر ملزم است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اطلاع موجر به مستاجر، نسبت به تحویل آن به موجر اقدام نماید و در غیر اینصورت مستاجر مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل خواهد بود. شرایط مقرر در خصوص فسخ قرارداد بدلیل تخلف مستاجر از تعهدات خود، از نظر زمانی محدودیتی نداشته و موجر هر زمان در صورت تحقق تخلف می تواند از حق فسخ خود استفاده نماید.بدیهیست در صورت فسخ قرارداد از طرف مستاجر مستاجر هیچ حق و ادعایی نسبت به اجاره بهای پرداختی بابت کل مدت قرارداد نخواهد داشت.
 • در صورت تخلف مستاجر از هریک از تعهدات خوددر این قرارداد موجر میتواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید . قید حق فسخ در برخی از تعهدات بدلیل اهمیت بیشتر آنها بوده و بمعنی عدم ایجاد حق فسخ برای موجر در سایر موارد نخواهد بود.
 • بموجب این قرارداد کلیه مدیران وقت شرکت مستاجر که مشخصات آنها در ابتدای این قرارداد قید گردیده است در خصوص کلیه تعهدات مستاجر با شرکت مستاجر مسوولیت تضامنی خواهند داشت
 • کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک     نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور  علاوه بر مقررات حاکم، عرف ذیربط را نیز مراعات خواهد  نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است .
 • این قرارداد در چهار صفحه و هر صفحه در دو نسخه واحد تنظیم و به امضای طرفین قرارداد و شهود رسید.

 

                    محل امضای موجر                                                  امضای    مستأجر

 

                       امضای   شاهد اول                                                           امضای   شاهد دوم

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.