قرارداداجاره سوله

بسمه تعالی

قرارداد اجاره:

موجر: جناب آقای/سرکارخانم                                   به کدملی                 ش ش                          ف                      متولد                           مقیم

مستاجر: آقای خانم به   مشخصات   مقیم

 

 

مورد اجاره :   ششدانگ یک دستگاه سوله    به مشخصات                پلاک                       بشماره     واقع در                              به مساحت              متر مربع           به نشانی

تجهیزات و امکانات مورد اجاره به شرح زیر می باشد:

الف) برق صنعتی فشار قوی سه فاز و                 آمپربه شماره اشتراک                             و شماره شناسایی

ب) یک خط تلفن به شماره

ج) آب شهری و ….

مدت اجاره : یک سال شمسی که آغاز آن از تاریخ                 و پایان آن            می باشد.

مبلغ اجاره :

  • میزان اجاره بها جمعا …………………………….. ریال از قرار ماهیانه مبلغ ……………………………….ریال  می باشدکه اول هر ماه به موجب چکهای به مشخصات         پرداخت می شود.
  • مبلغ …………………………….ریال از طرف مستاجر بعنوان قرض الحسنه بموجب چک …………………………………………………. به موجر پرداخت شد. معادل مبلغ پرداختی بعنوان قرض الحسنه با انقضای مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره، به مستاجر مسترد خواهد شد. تهاتر خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه، اجرت المسمی، اجرت المثل، و سایر خسارات و مطالبات مجر پیش بینی شده در قرارداد با مبلغ قرض الحسنه بلااشکال می باشد و چناچه میزان مطالبات موجر بیش از مبلغ قرض الحسنه باشد در آنصورت از محل سایر تضمینات، مازاد آن وصول خواهد شد.

سر قفلی : مستاجرهیچ وجهی بابت سر قفلی پرداخت نکرده است و به این ترتیب هیچگونه حقی نسبت به سر قفلی و حقوق صنفی و حق کسب و پیشه متعلقه به ملک ندارد و در انقضای مدت چیزی از این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

شروط ضمن عقد:

۱- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیرکلا یا جزئا یا مشاعا تحت هر عنوان و شرایطی را  ندارد.

  • مورد اجاره صرفا به ………………………………………………………………… اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوان حق تغییر فعالیت و یا استفاده دیگری از مورد اجاره ندارد.

۳- حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن بر عهده مستاجر می باشد و باید در انقضای مدت , مورد اجاره و تجهیزات آنرا صحیح و سالم تحویل دهد.(مورد اجاره و تجهیزات آن به رویت مستاجر رسید و مستاجر اقرار به رویت نمود.)

۴- تعمیرات اعم از کلی و جزیی به عهده مستأجر خواهد بود.

۵- پرداخت کلیه هزینه های مربوط به ملک مورد اجاره اعم از برق وآب و تلفن و غیره بر عهده مستأجر میباشد و مستأجر مسوول پرداخت آنها در موعد مقرر و قانونی خود می باشد.

۶- اسقاط کافه خیارات منجمله غبن ولو فاحش از طرفین به عمل آمد.

۷- مستأجر مکلف است مالیتها و عوارض کسبی و تولیدی و حق بیمه کارگران و کارکنان خود را بموقع پرداخت نماید و نیز در فعالیت خود ضوابط قانونی وشرعی را دقیقا رعایت نماید.ضمنا مستأجرمکلف است قبل از آغاز فعالیت در مورد اجاره کلیه مجوزهای لازم جهت فعالیت خود را اخذ نماید.در صورت کوتاهی مستأجر از اخذ مجوزهای لازم و یا انجام تعهدات خود در قبال موجر یا اشخاص ثالث، مستأجر مسوول و ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به موجر خواهد بود.ضمنا مستاجر مکلف به ارائه کلیه مفاصا حسابهای مربوطه در زمان تخلیه به موجر می باشد.در صورت امتناع  مستاجر موجر می تواند شخصا نسبت به پرداخت و تصفیه حسابهای مربوطه اقدام و از محل قرض الحسنه و در صورت عدم کفایت از محل چک موضوع ماده  ۹ قرارداد برداشت نماید.

۸- بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مستأجر ملک مورد اجاره را در انقضای مدت، تخلیه و تحویل ننماید و یا در صورت فسخ قرارداد از طرف موجر، مستاجر از تخلیه و تحویل ملک امتناع نماید بابت هر روز تاخیر مبلغ یکصد میلیون ریال به موجر پرداخت نماید. این مبلغ از محل موضوع ماده نه این قرارداد نیز قابل وصول خواهد بود.

۹- یک طغری چک بدون تاریخ به مبلغ ……………………. ریال از حساب جاری شماره  …………………………………………………………………………..  از طرف مستاجر در اختیار موجر قرارداده شد و بین طرفین مقرر گشت در صورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر یا در صورت عدم پرداخت هزینه های برق و تلفن و سایر بدهی های مستاجر به مراجع دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی  و یا عدم وصول هر یک از چکهای اجاره بها و یا تخطی مستأجر از انجام هر یک از تعهدات خود در این قرارداد، موجر می تواند چک مزبور را مورخ نموده، نسبت به وصول کل آن یا قسمتی از آن به تشخیص خود اقدام نماید. وجه التزام تأخیر در تخلیه و تحویل عین مستأجره روزانه یکصد میلیون ریال خواهد بود و چنانچه بدهی مستأجر از مبلغ چک بیشتر شود، مازاد از طرق قانونی قابل وصول خواهد بود.

۱۰- عدم وصول هر یک از چکهای اجاره بها و یا تخلف مستأجر از هر یک از شروط و ضوابط این اجاره نامه برای موجر حق فسخ اجاره را نسبت به باقیمانده مدت ایجاد میکند و در اینصورت اقساط باقیمانده اجاره بها حال میشود و یکجا قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ضمنا موجر میتواند جهت وصول مطالبات خود از چک موضوع ماده نه این قرارداد نیز استفاده نماید.

۱۱- در صورتیکه در طول مدت این قرارداد هر خسارت یا تعهدی متوجه موجر گردد که ناشی از اقدامات مستأجرباشد، مستأجر مسوول خواهد بود، اگرچه خسارت وارده بعد از انقضای مدت قرارداد آشکار گردد.

۱۲- در طول مدت اجاره، موجر حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ یک از اشکال اعم از فروش،  اجاره، سرقفلی به غیر را ندارد.

۱۳- طرفین میتوانند در صورت تمایل قرارداد را فسخ نمایند مشروط بر اینکه  مراتب فسخ را یکماه قبل به طرف دیگر اطلاع دهند. مساجر ملزم است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اطلاع موجر به مستاجر، نسبت به تخلیه و تحویل آن به موجر اقدام نماید و در غیر اینصورت مستاجر مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل به شرح ماده ۸ و ۹ خواهد بود. شرایط مقرر در خصوص فسخ قرارداد بدلیل تخلف مستاجر از تعهدات خود، از نظر زمانی محدودیتی نداشته و موجر هر زمان در صورت تحقق می تواند از حق فسخ خود استفاده نماید.

۱۴- این قرارداد در                  صفحه و هر صفحه در دو نسخه واحد تنظیم و به امضای طرفین قرارداد و شهود( حداقل دو نفر) رسید.

 

                    محل امضای موجر                                                  امضای    مستأجر

 

                       امضای   شاهد اول                                                           امضای   شاهد دوم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.