تقاضای صدور قرار تامین دلیل و جلب نظر کارشناس در خصوص اموال، تاسیسات و مستحدثات موجود در پلاک ثبتی قطعه واقع در شهرک صنعتی ابتدا اجرا سپس ابلاغ ۱٫کپی مصدق سند مالکیت ۲٫ کپی مصدق قرارداد رهنی شماره…….. مورخ……… ۳٫کپی مصدق دفترچه قرارداد شماره ۴۱۴-۴۱۹مورخ .۸/۵/۸۲

ریاست محترم شورای حل اختلاف 

با اهداء سلام احتراما به استحضار می رساند : پلاک ثبتی به  قطعه شماره  واقع در شهرک صنعتی در مالکیت خواهان ردیف اول بوده که به موجب قرارداد شماره۴۱۴-۴۱۹ مورخه۸/۵/۸۲ حق انتفاع ملک مزبور به خوانده واگذار گردیده و خوانده برای استفاده از تسهیلات ملک فوق را با موافقت شرکت شهرکهای صنعتی (خواهان ردیف اول) به موجب قرارداد رسمی شماره……………… مورخه ………. تنظیمی در دفتر اسناد رسمی …………… در رهن و وثیقه بانک  (خواهان ردیف دوم) قرارداده و با توجه به اینکه خوانده نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدامی ننموده  بانک به موجب تبصره۸ ماده یک مصوبه شماره ۳۱۲۲۶/۱۵۶ مورخه۹/۵/۱۳۶۹ هیئت وزیران در تاریخ۳۱/۱/۹۵ نسبت به جانشینی در قرارداد واگذاری،حق انتفاع منعقده فیمابین شرکت شهرکهای صنعتی(خواهان ردیف اول) و شرکت (خوانده)اقدام نموده و تغییر نام نیز در صفحه ۳۰ دفترچه قرارداد مذکور تصریح و توسط خواهان ردیف اول تایید گردیده است.    . ضمنا طبق صفحه                  سند                 کلیه مستحدثات، تاسیسات و ساختمان های احداثی در قطعه مذکور نیز در رهن بانک  قرار گرفته است و باعنایت به انتقال کلیه حقوق خوانده از تاریخ                 به بانک خواهان،خوانده هیچگونه سمتی در ملک موصوف نداشته و ملزم به تحویل ملک متنازع فیه به خواهان ردیف دوم می باشد. با توجه به اینکه بانک قصددارد نسبت به تقدیم  دادخواست خلع ید در خصوص ملک مذکور بمشخصات قطعه شماره  از اراضی شهرک صنعتی   واقع در  اقدام نماید  تقاضای رسیدگی و صدور قرار تامین دلیل و جلب نظر کارشناس در خصوص وضعیت  اموال، تاسیسات و مستحدثات موجود ووضعیت تصرف و متصرف فعلی  ابتدا اجرا سپس ابلاغ مورد استدعاست.

 

                                                                                                                                                                                                  باتشکرو تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.