نوشته‌ها

اصول و قواعد حاکم بر معاملات

/
اصول «لزوم عقد»، «جبران خسارت»، «صحت» و «تاثیر عرف در معاهدات» از مهم…