۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص داوری – درصورت عدم استناد خوانده به شرط داوری پس از طرح دعوا و دفاع ماهوی در مقابل دعوای خواهان دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و حکم صادر کند و نمی­تواند دعوا را با قرار عدم استماع دعوا رد کند.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص داوری – درصورت عدم استناد خوانده به شرط داوری پس از طرح دعوا و دفاع ماهوی در مقابل دعوای خواهان دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و حکم صادر کند و نمی­تواند دعوا را با قرار عدم استماع دعوا رد کند.