نمونه پرسش نامه و پیشنهاد بیمه تمام خطر مقاطعه کار

۹۹۹,۰۰۰ ریال

پرسش نامه و پیشنهاد بیمه تمام خطر مقاطعه کار

توضیحات

۱¬- موضوع قرارداد:
چنانچه طرح شامل چند بخش است،
بخش یا بخش های مورد بیمه را مشخص فرمائید