نمونه لایحه در خصوص تجدیدنظر خواهی در خصوص عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم علیه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه لایحه در خصوص

تجدیدنظر خواهی در خصوص عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم علیه

 

توضیحات

نمونه لایحه در خصوص

تجدیدنظر خواهی در خصوص عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم علیه