نمونه قرارداد EPC فیدیک ویرایش دوم -۲۰۱۷ -fidic-silver-book-conditions-of-contract-for-epc-turnkey-projects-2nd-edition-2017

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نمونه قرارداد EPC فیدیک ویرایش دوم به زبان انگلیسی-2017 –
fidic-silver-book-conditions-of-contract-for-epc-turnkey-projects-2nd-edition-2017

توضیحات

نمونه قرارداد EPC فیدیک ۲۰۱۷ویرایش دوم به زبان انگلیسی

-fidic-silver-book-conditions-of-contract-for-epc-turnkey-projects-2nd-edition-2017