نمونه قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

1,000,000 ریال