نمونه قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

1,000,000 ریال