نمونه قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

1,000,000 ریال