نمونه قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته در حال احداثه

1,000,000 ریال