نمونه قرارداد توزیع_ اتاق بازرگانی بین المللی

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نمونه

قرارداد توزیع_ اتاق بازرگانی بین المللی

توضیحات

فیمابین ………………………………………………که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………………………. ( که منبعد به نام «فروشنده» نامیده می شود) …