نمونه قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

1,000,000 ریال