نمونه قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه

1,000,000 ریال