نمونه قرارداد بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری

1,000,000 ریال