نمونه قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی

1,000,000 ریال