نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق

1,000,000 ریال