نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

1,000,000 ریال