نمونه قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

1,000,000 ریال