نمونه قراردادهای موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم

۶۹۹,۰۰۰ ریال