نمونه رای اعمال کاهش محکومیتهای تعزیزی پس از قطعیت رای

500,000 ریال

نمونه رای اعمال کاهش محکومیتهای تعزیزی پس از قطعیت رای