نمونه رأی مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه رأی مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط

توضیحات

نمونه رأی مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط