نمونه رأی مبنی بر تخلیه عین مستأجره به لحاظ انتقال به غیر

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه رأی مبنی بر تخلیه عین مستأجره به لحاظ انتقال به غیر

توضیحات

نمونه رأی مبنی بر تخلیه عین مستأجره به لحاظ انتقال به غیر