نمونه رأی راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن

499,000 ریال

نمونه رأی راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن