نمونه رأی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

499,000 ریال

نمونه رأی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری