نمونه رأی دیوان عالی کشور در مرحله تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه نظامی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه رأی دیوان عالی کشور در مرحله تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه نظامی

توضیحات

نمونه رأی دیوان عالی کشور در مرحله تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه نظامی