نمونه رأی دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ نسبت به محکومیت

499,000 ریال

نمونه رأی دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 نسبت به محکومیت