نمونه رأی در خصوص صدور چک بلا محل

499,000 ریال

نمونه رأی در خصوص صدور چک بلا محل