نمونه رأی در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه رأی در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی

توضیحات

نمونه رأی در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی