نمونه رأی تجدید نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

499,000 ریال

نمونه رأی تجدید نظر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری