نمونه دیگر رأی مبنی بر تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجور معوقه

499,000 ریال

نمونه دیگر رأی مبنی بر تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجور معوقه