نمونه دیگر رأی مبنی بر تخلیه به علت تخلف از شرط ( تغییر شغل)

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دیگر رأی مبنی بر تخلیه به علت تخلف از شرط ( تغییر شغل)

توضیحات

نمونه دیگر رأی مبنی بر تخلیه به علت تخلف از شرط ( تغییر شغل)