نمونه دیگر رأی دائر بر تجویز انتقال منافع ملک مورد استیجاری

499,000 ریال

نمونه دیگر رأی دائر بر تجویز انتقال منافع ملک مورد استیجاری