نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – چنانچه در محل کسب استیجاری تغییر شغل صورت گرفته باشد،ط هرچند شغل جدید موجب ضرر کمتری به مورد اجاره باشد یا شغل قبلی متروک شده باشد، موجب فسخ و تخلیه مورد اجاره خواهد بود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه در محل کسب استیجاری تغییر شغل صورت گرفته باشد،ط هرچند شغل جدید موجب ضرر کمتری به مورد اجاره باشد یا شغل قبلی متروک شده باشد، موجب فسخ و تخلیه مورد اجاره خواهد بود.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه در محل کسب استیجاری تغییر شغل صورت گرفته باشد،ط هرچند شغل جدید موجب ضرر کمتری به مورد اجاره باشد یا شغل قبلی متروک شده باشد، موجب فسخ و تخلیه مورد اجاره خواهد بود.