نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – چنانچه در پی انعقاد قرارداد انتقال اجاره به غیر بدون اذن موجر، اجاره اخیر قبل از قبض و تحویل منتفی شود (فسخ ـ اقاله)، مصداق انتقال اجاره به غیر نیست و موجبی برای تخلیه نخواهد بود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه در پی انعقاد قرارداد انتقال اجاره به غیر بدون اذن موجر، اجاره اخیر قبل از قبض و تحویل منتفی شود (فسخ ـ اقاله)، مصداق انتقال اجاره به غیر نیست و موجبی برای تخلیه نخواهد بود.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

چنانچه در پی انعقاد قرارداد انتقال اجاره به غیر بدون اذن موجر، اجاره اخیر قبل از قبض و تحویل منتفی شود (فسخ ـ اقاله)، مصداق انتقال اجاره به غیر نیست و موجبی برای تخلیه نخواهد بود.